سخنان علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در پنجمین کنفرانس انجمن بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌های جهان پس از دریافت لوح فرهنگی ۴ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی ششم/ سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی خرداد ماه تا امرداد ماه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

درگاه شهبانو فرح پهلوی

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ
شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت در باریابی رییس‌های دانشگاه‌های جهان

سخنان علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در پنجمین کنفرانس انجمن بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌های جهان پس از دریافت لوح فرهنگی ۴ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

مهمانان گرامی، خانم‌ها و آقایان،
برای من موجب خرسندی بسیار است که امروز جایزه بزرگ انجمن بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌ها را دریافت می‌دارم و این فرصت را یافته‌ام نکاتی را درباره موضوع‌های اصلی این گردهمایی متذکر شوم.
منظور از این گردهمایی بررسی دو هدفی است که ما در ایران گرامی می‌داریم، صلح جهانی و توسعه ملی، و این دو، در ارتباط با نقش آموزش و پرورش. ما اطمینان داریم که بین این هدف‌ها هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد و در واقع هر دو باید همزمان دنبال شوند، زیرا با یکدیگر به طور نزدیک آمیخته شده‌اند و با هم وابستگی متقابل دارند.
توسعه ملی برای آنکه توفیق‌آمیز باشد، نباید به زیان ملت‌های دیگر تحقق یابد و الا کشمکش‌های موجود را مالا تشدید خواهدکرد و جهان پر تشنج کنونی را خطرناکتر خواهدساخت. توسعه ملی نمی‌تواند منحصراً بر پایه عوامل مادی از قبیل تعداد تلویزیون‌ها یا مقدار محصول فولاد، اندازه‌گیری شود، بلکه باید بر مبنای کیفیت زندگی فرد، بر اساس ایجاد محیطی که هر کس را قادر سازد در کاملترین حد، استعدادهای خود را بروز دهد، مورد ارزیابی قرارگیرد.
مسلماً چنین هدفی مرادف با جهانی است که در صلح باشد. زیرا فقط در یک فضای مساعد با آزادی بیان و افکار و مشارکت فعالانه افراد در زندگی جمعی است که توانایی‌های خلاق فرد می‌تواند شکوفا شود.
اگر ما باید دانش و برابری فرصت‌ها را برای تعداد مردم فراهم سازیم و بدین ترتیب علت نخستین ناآرامی در جهان نو را بر طرف سازیم، باید نقش آموزش و پرورش را توسعه دهیم.
واضح است که ماهیت و خصلت نظام آموزشی در هر جامعه باید بر پایه نیازها و منابع خاص آن جامعه تعیین گردد. در دنیای امروز که با ضرورت‌های پیچیده تکنولوژی مواجه است، وجود یک نیروی کار ورزیده یک نیاز واقعی است.
افزایش تعداد تعلیم‌یافته‌ها و آموزش‌دیده‌ها به خودی خود کسانی را که بتوانند به طور مؤثر ما را به هدف‌های خود برسانند کافی نیست، زیرا اگر نظام آموزش و پرورش را فقط در جهت برآوردن نیازهای صنعتی متمرکز سازیم نقش افراد تعلیم‌دیده خود را مالا محدود و نامطلوب خواهیم ساخت و میراث ناچیزی را برای نسل‌های آینده باقی خواهیم‌گذاشت.
برای نقشی که انتظار می‌رود نسل‌های آینده در جهت نیل به صلح جهانی و توسعه ملی ایفا کنند یک بینش وسیع و چند جانبه ضرورت اساسی دارد و چنانچه دست‌یافتن به این هدف از طریق نظام آموزش و پرورش میسر است، باید راهی برای تلفیق دیدگاه‌های انسانی با آموزش و پرورش علمی و فنی پیدا کنیم و بدینسان یک آگاهی شایسته و کامل به وجود آوریم.
یک برنامه تحصیلی که در آن به مطالعات انسانی توجه کافی نشده‌باشد، موجب خواهدشد که نسل‌های آینده به اندازه کافی برای ایفای نقش‌ها و وظایف خود آماده نشوند و درنتیجه جهانی پدید خواهدآمد که از نظر ارزش‌های انسانی به مراتب فقیرتر از آن خواهدبود که ما می‌خواهیم جهانی که در علم و تکنولوژی مستحیل شود و از تأثیر پر ثمر و سرشار انسانیت‌ها برکنار باشد در واقع جهان فقیری خواهدبود.
امیدوارم همه شما در این گردهمایی مهم موفق شوید و صمیمانه آرزو دارم گفت و شنودهای شما به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جهت یافتن یک نقش و شکل شایسته آموزش عالی در دنیای جدید منجر گردد.