تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌سازمان برنامه در شهریور ماه ۱۳۳۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌سازمان برنامه در شهریور ماه ۱۳۳۴ - متخذه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه)

ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود بودجه پرسنلی و اداری سازمان برنامه را در شهریور ماه سال ۱۳۳۴ به مأخذ یک دوازدهم بودجه‌مصوب سال ۱۳۳۳ پرداخت نماید.

تصمیم متخذه مورخ ۳۴٫۶.۲۵ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده دایر به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه پرسنلی و اداری‌سازمان برنامه در شهریور ماه سال ۱۳۳۴ صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت