New Server

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - دفاع غیر نظامی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که برای آماده کردن مردم و مؤسسات و تأسیسات و منابع مختلف ثروتهای ملی‌در برابر آثار زیان‌بخش ناشی از حوادث طبیعی - سوانح غیر مترقبه - حملات هوایی - استعمال هر گونه سلاح و همچنین تقلیل تلفات و خسارات‌انجام می‌گیرد.

ماده ۲ ـ از نظر دفاع غیر نظامی، حادثه ناگوار رویدادیست اعم از طبیعی و غیر طبیعی که ممکن است موجب بروز خسارات مالی و جانی شود وسانحه رویدادیست اعم از طبیعی و غیرطبیعی که منجر به خسارات مزبور می‌گردد.

ماده ۳ - خود حفاظت و خودیاری از نظر دفاع غیر نظامی به شرح زیر است:

الف - خود حفاظت و خودیاری فردی عبارت است از مجموعه اقداماتی که هر کس برای حفظ جان و مال خود در برابر حوادث طبیعی و سوانح‌غیر مترقبه و حملات هوایی و کاهش اثرات زیان بخش ناشی از آنها، از راه فراگرفتن آموزشهای لازم مربوط به کمکهای اولیه پزشکی مقابله باآتش‌سوزی و عملیاتی که باید در برابر اثرات ناشی از حملات دشمن مجهز به سلاحهای مختلف اجرا شود انجام می‌دهد.

ب - خود حفاظت و خودیاری جمعی عبارتست از مجموعه اقدامات دستجمعی که خانواده‌ها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی برای مقابله‌با خطرات طبیعی و سوانح غیر مترقبه و حملات هوایی و استعمال هر گونه سلاح از طریق پیش‌بینی و اجرای آنچه در این باره آموزش دیده‌اند قبل ازرسیدن یکانهای کمکی با امکانات خود انجام می‌دهند.

ماده ۴ - یکانهای محلی به یکانهایی اطلاق می‌گردد که از افراد آموزش دیده در هر بخش شهری یا بخشداری یا مؤسسات و کارخانجات به منظورجلوگیری و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشکیل می‌گردد.

ماده ۵ - زمان اضطرار از نظر دفاع غیر نظامی عبارت از زمانی است که بر اثر وقوع هر نوع حملات هوایی یا زمینی یا دریایی و آثار ناشی از آنها یاحوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه حیات و منافع اجتماعی و ملی به مخاطره افتد و توده مردم و ثروتهای ملی مورد تهدید قرار گیرد.

ماده ۶ - یکانهای پشتیبانی بر دو نوع است:

الف - یکانهای پشتیبانی ثابت محلی به یکانهایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی وجود دارند و در زمان اضطرار با ایجاد تغییرات لازم و تکمیل وتوسعه آنها در طرحهای دفاع غیر نظامی منظور و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - یکانهای پشتیبانی متحرک منطقه‌ای به یکانهایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی تشکیل و دارای تحرک کافی هستند و در زمان اضطرار بنابرمقتضیات و احتیاجات برای اجرای عملیات نجات بخش به مناطق مورد لزوم اعزام می‌گردند.

فصل دوم - وظایف

ماده ۷ - وظایف کلی سازمان دفاع غیر نظامی کشور بر دو نوع است:

الف - طرح‌ریزی یعنی تهیه طرحهای آمادگی در برابر آثار ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه و جنگ.

تبصره ۱ - طرحهای خدمات امدادی هنگام بروز حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه بر اساس آیین‌نامه خدمات امدادی جمعیت شیر و خورشیدسرخ ایران که به توشیح همایونی رسیده‌است تنظیم خواهد شد.

تبصره ۲ - طرحهای آمادگی و نجات و امداد دفاع غیر نظامی در برابر خطرات ناشی از سیل به تأیید شورای پیشگیری و مبارزه با حوادث فوق‌العاده‌و طغیان آبها، مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب خرداد ماه ۱۳۴۸ خواهد رسید.

ب - اجراء

۱ - نظارت مستمر و مداوم در اجرای طرحهای تهیه شده در زمان عادی و هدایت عملیات دفاع غیر نظامی در زمان اضطرار.

۲ - تقویت و پشتیبانی یکانهای نجات و امداد منطقه‌ای به وسیله یکان پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور.

۳ - آموزش

ماده ۸ - وظایف تفصیلی سازمان دفاع غیر نظامی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف - آشنا ساختن و آموزش مردم و مسئولین سازمانها و مؤسسات تولیدی و صنعتی کشور به اصل خودیاری و خود حفاظت و ایجاد آمادگی درآنها برای مقابله با خطرات ناشی از سوانح و امکان ادامه زیست و فعالیتهای انتفاعی و تولیدی در زمان اضطرار با استفاده از کلیه امکانات منجمله وسائل‌ارتباط جمعی و انتشار مجله و نشریات با هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی.

ب - طرح‌ریزی و ایجاد هماهنگی در استقرار سیستم‌های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی و تأسیسات و منابع مختلف‌ثروت‌های ملی و خصوصی با هماهنگی با سازمان اطلاعات و امنیت کشور و سازمانهای ذیربط دیگر و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مزبور.

ج - طرح‌ریزی و ایجاد هماهنگی در استقرار سیستم‌های اعلام خطر عمومی و انتخاب وسائل و تجهیزات لازم و نظارت بر اجرای آموزشهای‌مربوط با هماهنگی با نیروهای مسلح شاهنشاهی.

د - طرح‌ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت در بوجود آوردن پناهگاههای لازم در سطح کشور و آموزش لازم و نظارت بر اجرای طرحها و تمرینهای‌مربوط.

ه - طرح‌ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت در استقرار سیستم حفاظت و نجات و تخلیه در برابر خطرات ناشی از عوامل شیمیایی - میکروبی -‌تشعشعات رادیواکتیو که اختصاراً (ش - م - ر) نامیده می‌شوند.

و - طرح‌ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت در تشکیل سرویسها و یکانهای محلی و پشتیبانی متحرک منطقه‌ای.

ز - تهیه طرحهای لازم برای آموزش افراد و تعیین تجهیزات مورد نیاز یکانهای دفاع غیر نظامی در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و تنظیم‌مقررات مربوط به نظارت در اجرای طرحهای مزبور.

ح - تشکیل مراکز آموزش به منظور تعلیم و تربیت کادر سرپرستی و مربیان و عناصر حرفه‌ای دفاع غیر نظامی.

ط - تشکیل مرکز حفاظت از حریق به منظور استاندارد کردن یکانهای آتش نشانی در سطح کشور.

تبصره - انجام وظائف و تکالیف سازمان دفاع غیر نظامی مانع از انجام وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عهده سازمانهای‌نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر سازمانهایی که وظایفشان با وظایف سازمان دفاع غیر نظامی ارتباط پیدا می‌کند نخواهد بود.

فصل سوم - تشکیلات

ماده ۹ - سازمان تفصیلی سازمان دفاع غیر نظامی و شرح وظایف مربوط به آن و هر گونه تغییرات بعدی آن از طرف سازمان مذکور تهیه و پس ازتأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا می‌گردد.

ماده ۱۰ - واحدهای تشکیلاتی دفاع غیر نظامی استانها و فرمانداریهای کل و شهرستانها با رعایت حق تقدم از نظر حساسیت و اهمیت مناطق به‌وسیله سازمان مرکزی دفاع غیر نظامی کشور تشکیل می‌گردد. واحد تشکیلاتی دفاع غیر نظامی شهرداریها و رده‌های دیگر با رعایت حق تقدمی که ازطریق سازمان مرکزی اعلام خواهد شد به وسیله شهرداریها و بخشداریها با نظارت واحد تشکیلاتی دفاع غیر نظامی استان یا فرمانداری کل و شهرستان‌تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱ - یگان دفاع غیر نظامی شهرداری پایتخت به وسیله شهرداری و با نظارت سازمان دفاع غیر نظامی کشور تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - در حوزه شهرداری پایتخت و سایر شهرداریهای کشور تشکیل یکانهای نجات و امداد و آتش نشانی و سایر سرویسهای دفاع غیر نظامی‌شهرداریها و همچنین تأمین تجهیزات و وسائل ضروری برای آموزش و عملیات آنها به عهده شهرداری مربوط خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره به استناد قانون اصلاح سازمان دفاع غیر نظامی کشور پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام وسازمانهای اداری - نظام و کشور مجلس شورای ملی در جلسات ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ اسفند ماه ۱۳۵۱ به ترتیب در جلسات بیست و ششم و بیست و هفتم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهای جنگ و کشور و استخدام مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۸۸۲