آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۳ کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلسین

ماده واحده - مبلغ قابل دریافت به جای هر یک ریال طلای مذکور در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه۱۳۱۰ ده ریال تعیین می‌شود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور پس از تصویب کمیسیون اموراقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۴.۲ در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی