قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به منظور یکنواخت نمودن بهای فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور از تاریخ تصویب این قانون شرکتهای مذکور در ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب سال ۱۳۵۴ بهای فرآورده‌های خریداری خودرا به نرخهای جاری پرداخت خواهند نمود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز دوشنبه سیزدهم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی