قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ سوم سنبله ایت ئیل ۱۳۰۱ شمسی

ماده ۱ - در مورد کلیه دعاوی به موجب ماده ۲۵۳ قانون موقت اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده‌است رعایت قواعد محاکمه اختصاری برای‌محاکم ابتدایی اجباری است و در صورت تخلف از مفاد این ماده رؤسای محاکم مطابق ماده ۱۸۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه محکوم به کسر مقرری‌شش‌ماهه یا تنزل رتبه و اعضاء محاکم محکوم به کسر ثلث مقرری از یک ماه الی شش ماه خواهند بود.

ماده ۲ - مجازاتهای مذکوره در ماده قبل در مورد رؤساء و اعضاء محاکم استیناف و ابتدایی هم مجری خواهد شد در صورتی که مفاد ماده ۴۴۵ -۴۴۶ و ۴۴۷ قانون اصول محاکمات حقوقی را رعایت ننمایند.

ماده ۳ - در مورد دو ماده فوق تکرار تخلف در ظرف شش ماه از تاریخ تخلف اول موجب یک درجه تشدید مجازات اداری خواهد بود.