قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس - مصوب ۲۸ قوس ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی علاوه بر میزان بودجه هذه‌السنه ایت ئیل مصوبه سوم سرطان ۱۳۰۱ در جزء ماده اول برای ازدیاد سه الی چهارنفر تندنویس از اول برج جدی ایت ئیل ۱۳۰۱ الی آخر حوت ۱۳۰۱ مبلغ ششصد تومان به اداره مباشرت مجلس اعتبار می‌دهد.