قانون راجع به مستمریات و حقوق اعضا و اجزای ادارات پست و تلگراف

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به مستمریات و حقوق اعضاء و اجزاء ادارات پست و تلگراف - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مبلغ چهل و چهار هزار تومان مستمریات و حقوق اعضاء و اجزای اداره پست و اداره تلگراف آن چه باقانون استخدام تطبیق نماید از محل اعتبار شهریه و مستمریات کارسازی دارند.