قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر از تاریخ انقضا برای مدت یک‌ سال

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر از تاریخ انقضا برای مدت یک سال - مصوب شب ۳۰ دی ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - اختیارات موضوع قانون بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود.

‌تبصره - لوایح قانونی که در ظرف مدت اختیارات شش‌ماهه به امضای آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر رسیده یا برسد بایستی تا انقضای مدت مزبور کلاً به مجلس شورای ملی تقدیم شود و همچنین هر یک از لوایح قانونی که در ظرف یک سال دوره تمدیدی در حدود اختیارات تهیه و به موقع‌اجرا گذارده می‌شود بایستی از تاریخ امضای نخست‌وزیر فعلی منتها تا سه ماه برای تعیین تکلیف قطعی به مجلس شورای ملی تقدیم شود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه فوق‌العاده شب سه شنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب ملی‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

نگاه کنید به


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم -از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ماه ۱۳۳۲ . ص. ۲ - ۳