New Server

قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی اصلاحات اصلیه را که دولت ایران در آن ذینفع و در کنگره مادرید یک هزار و نهصد و بیست (۱۹۲۰) مسیحی‌مطابق یک هزار و دویست و نود و نه (۱۲۹۹) شمسی به معاهدات و قراردادهای رم (۱۹۰۶) با حضور نمایندگان دولت علیه به عمل آمده تصویب‌می‌نماید:

متن

اصلاحات اصلیه که ایران در آن ذینفع و در کنگره مادرید ۱۹۲۰ به معاهدات و قراردادهای رم ۱۹۰۶ داده شده‌است.

معاهده اصلی

.........................

(‌رم): ماده ۴ - جمله "۱" آزادی عبور پست در تمام خاک ممالک متحده پستی ضمانت شده‌است. (‌مادرید): ماده ۴ - جمله "۱" کنگره مادرید به این ماده اضافه نموده که ادارات محق‌اند روابط پستی خود را به هر مملکتی که مراعات این جمله راننماید مقطوع دارند.

(‌رم): ماده ۵ و ۶ - نرخها پاکات - ۲۵ سانتیم برای ۲۰ گرم اول و ۱۵ سانتیم برای هر ۲۰ گرم اضافی

کارت پستال - ۱۰ سانتیم

مطبوعات - ۵ سانتیم برای هر ۵۰ گرم

نرخ سفارشی - ۲۵ سانتیم

نرخ قبض رسید - ۲۵ سانتیم

(‌مادرید): ماده ۶ و ۷ - نرخها پاکات - ۵۰ سانتیم برای ۲۰ گرم اول و ۲۵ سانتیم برای هر ۲۰ گرم اضافی

کارت پستال - ۳۰ سانتیم

مطبوعات - ۱۰ سانتیم برای هر ۵۰ گرم

نرخ سفارشی - ۵۰ سانتیم

نرخ قبض رسید - ۵۰ سانتیم

وزن پاکات نباید از دو کیلو گرم تجاوز نماید اکثر وزن مستوره‌جات تجارتی بدون قیمت ممکن است به ۵۰۰ گرم برسد

(‌رم): ماده ۱۰ نرخ‌ها در هر مملکت از مقایسه با پول رایج آنها تعیین می‌گردد.

برای ایران نرخ‌های ذیل به دست می‌آید

۲۵ سانتیم معادل است با ۱۲ شاهی

۱۰ سانتیم معادل است با ۵ شاهی

۵ سانتیم معادل است با ۳ شاهی

(‌مادرید): ماده ۱۲ نرخها در هر مملکت از مقایسه پول رایج آنجا با قیمت فرانک طلا که حالیه مظنه آن از روزی دلار طلا محسوب می‌شود تعیین‌می‌گردد بنابر این به ایران اجازه می‌دهد اکثر حد نرخهای خود را به طریق ذیل استعمال نماید یعنی چون نرخ دلار طلا امروز ۱۴ قران است لذا ۵۰‌سانتیم معادل می‌شود با ۲۷ شاهی

۲۵ سانتیم معادل می‌شود با ۱۴ شاهی

۳۰ سانتیم معادل می‌شود با ۱۶ شاهی

۱۰ سانتیم معادل می‌شود با ۵ شاهی

(‌رم): ماده ۱۱ - کوپن رپنس فی‌مابین ممالک اتحاد پستی مبادله کوپن رپنس اختیاری است

(‌مادرید): ماده ۱۳ - کوپن رپنس مبادله کوپن رپنس اجباری است

(‌رم): ماده ۱۶ - ممنوعات حمل اشیاء ذیل با پست ممنوع است:

اولاً - مستوره‌جات تجارتی و اشیایی که برای مستخدمین پست یا مرسولات خطرناک باشند.

ثانیاً - مواد ملتهبه و غیره

ثالثاً - قطعات پول

رابعاً - اشیایی که حقوق گمرکی به آنها تعلق می‌گیرد

خامساً - مواد طلا و نقره - سنگ‌های قیمتی جواهرات و غیره

سادساً - اشیایی که جریان آنها در مملکت مقصد ممنوع است

(‌مادرید): ماده ۱۸ - ممنوعات کنگره مادرید ممنوعات ذیل را به صورت مقابل اضافه نموده‌است

اولاً - مستوره‌جاتی که یک فرستنده برای یک گیرنده به فرستد و از تعداد آن معلوم گردد که مقصود اجتناب از تأدیه حقوق گمرکی مملکت مقصد بوده

ثانیاً - تریاک و مرفین - کوکایین و سایر مواد مخدره به علاوه در کنگره مادرید تصمیم گرفته شده‌است که ادارات متعاهدین برای ممانعت یا در صورت لزوم سیاست ادخال تریاک و مرفین و کوکایین و موادمخدره در مرسولات کیسه‌های پستی اقدامات لازمه را مرعی داشته یا این که به قانونگذاری مملکت خودشان پیشنهادات بدهند تصمیم فوق را کنگره‌بین‌المللی به امید جلوگیری از استعمال این مواد مضره اتخاذ کرده‌است معهذا در صورتی که از نقطه نظر احتیاجات طبی و دوافروشی حمل آنها لزوم‌پیدا نماید ممکن است به وسیله امانات پستی و جعبه‌های بیمه شده مبادله شوند.

مبادله مواد طلا و نقره هم ممکن است توسط وسایل مذکوره به عمل آید (‌به قرارداد اصلی راجع به مبادله پاکات و جعبه‌های بیمه شده مراجعه شود)

(‌رم): ماده ۲۳ - رفع ترافع به وسیله اشخاص ثالث به موجب این ماده اختلافات بین اعضای اتحاد پستی به وسیله قضاوت یک نفر ثالث باید خاتمه‌یابد ولی توسل به این عمل اجباری نیست.

(‌مادرید): ماده ۲۵ - رفع ترافع به وسیله اشخاص ثالث قرارداد مادرید توسل به اشخاص ثالث را اجباری نموده و در صورتی که یکی از ادارات اتحادپستی در مدت یک سال به پیشنهاد راجع به تعیین ثالث عقبه ندهد دفتر بین‌المللی می‌تواند از اداره خاطی تعیین آن را تقاضا نماید یا این که خودش یک‌نفر را انتخاب کند.

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۳۰ - مدت قرارداد و اجرای آن قرارداد مادرید از تاریخ اول ماه ژانویه ۱۹۲۲ برای مدت غیر معینی به اجرا گذارده می‌شود معهذا هر یک‌از ممالک متحده مجازند تعرفه نرخها را قبل از تاریخ مذکور مجری دارند مشروط بر این که دفتر بین‌المللی را اقلاً یک ماه قبل و در صورت لزوم تلگرافاً‌مسبوق سازند.

نظامنامه اجراء

............................................

(‌رم): ماده ۳۷ - تفریغ محاسبه مخارجات ترانزیت

مخارجات ترانزیت (‌حق‌العبور) از طرف مملکت مدیون به مملکت داین توسط بروات فرانک واقعی تأدیه می‌گردد.

(‌مادرید): ماده ۳۶ - تفریغ محاسبه مخارجات ترانزیت

مخارجات ترانزیت (‌حق‌العبور) از طرف مملکت مدیون به مملکت دائن توسط مسکوک طلا یا برواتی که به پول مملکت دائن و به نرخ فرانک طلاباشد تأدیه می‌گردد.

(‌رم): ماده ۴۴ - دائره اتحاد پستی

جزء دوائر اتحاد پستی بین‌الملل شناخته شده‌اند۰۰۰۰۰۰۰۰

تاسعاً - مؤسسات پستی هند در خلیج فارس به عنوان توابع اداره پست هند انگلیس (‌مادرید): ماده ۴۳ - دائره اتحاد پستی جزء دوائر اتحاد پستی بین‌الملل شناخته شده‌اند اولاً - تمام دفاتر پستی که توسط ممالک اتحاد پستی درممالک خارج از اتحاد تأسیس شدند۰۰۰۰۰۰۰۰

شرط فوق و تاسعاً ماده ۴۴ مقابل - ایران را مجاز می‌نمایند که حذف دفاتر هند انگلیس واقعه در خلیج فارس را برای این که در اتحاد بین‌المللی شرکت‌ندارند و برای این که ناقض امتیاز انحصاری پست ایرانند مطالبه کند

معاهده راجع به مبادله امانات

.........................................

(‌رم): ماده ۱ اکثر وزن هر کلی ۵ کیلو گرم است

(‌مادرید): ماده ۱ اکثر وزن هر کلی ده کیلوگرم است کلی‌ها از حیثیت وزن دارای سه مرتبه‌اند: مرتبه اول تا یک کیلو گرم. مرتبه دوم از یک تا ۵ کیلوگرم. مرتبه سوم از ۵ تا ۱۰ کیلوگرم.

(‌رم): ماده ۳ اداره مملکت مبدأ به هر یک از ممالک واسطه برای هر کلی ۵۰ سانتیم حق‌العبور ارضی مدیون است.

(‌مادرید): ماده ۳ اداره مملکت مبدأ به هر یک از ممالک واسطه حق‌العبور ارضی ذیل را مدیون است: ۳۰ سانتیم برای هر کلی تا یک کیلوگرم - ۵۰‌سانتیم برای هر کلی تا ۵ کیلوگرم و ۹۰ سانتیم برای هر کلی تا ۱۰ کیلوگرم - حقوق فوق باید به فرانک طلا ادا شود و به این ملاحظه به ایران اجازه‌می‌دهد تعرفه امانات خارجه را کمی تنزل دهد.

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۵ هر یک از ممالک مقصد مختارند برای هر کلی بیمه شده ۵۰ سانتیم به اسم نرخ ارسال به نفع خودشان دریافت دارند.

(‌رم): ماده ۷ - نرخ حمالی هر یک از ممالک مقصد مجازند برای نرخ حمالی (‌فاکتاژ) و انجام تکالیف گمرکی هر کلی نرخی که میزان آن از ۲۵ سانتیم‌تجاوز نکند دریافت دارند.

(‌مادرید): ماده ۷ - نرخ حمالی قرارداد مادرید نرخ مذکور را تا میزان ۵۰ سانتیم اجازه می‌دهد.

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۱۵ - ممنوعات همانطوری که در قرارداد اصلی مذکور است حمل امانات تریاک و مرفین و سایر مواد مخدره ممنوع است مگر آن که‌برای احتیاجات طبی باشد.

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۲۵ - مدت قرارداد و اجرای آن

این قرارداد دارای مدت اعتباری است که برای قرارداد اصلی تعیین گردیده و از اول ماه ژانویه ۱۹۲۲ به موقع عمل گذارده می‌شود معهذا هر مملکتی‌مجاز است تعرفه جدید نرخها را از اول آوریل ۱۹۲۱ یا اول ژوئیه ۱۹۲۱ یا این که اول اکتبر ۱۹۲۱ به اجرا گذارند به شرطی که دفتر اتحاد بین‌المللی رادو ماه قبل از اجرا مطلع سازند.

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۱ - نظامنامه اجرا

جمله جدید - هر مملکتی مجبور است اماناتی را که از مملکت دیگر برای عبور از خاک او به او تسلیم می‌شود توسط طرق و وسائلی که برای امانات‌خودش به کار می‌برد روانه نماید.

(‌رم): قطعنامه اخیر

دولت ایران مختار است حمل امانات پستی را به طور ترانزیت از خاک ایران عهده‌دار نگردد این اختیار به طور موقتی اعطاء شده‌است.

(‌مادرید): قطعنامه اخیر

قرارداد مقابل حالیه بدون تغییر باقی می‌ماند.

قرارداد راجع به پاکات و جعبه‌های با قیمت اظهار شده

......................................................

(‌رم): در کنگره بین‌المللی رم ۱۹۰۶ دولت ایران نظر به این که عملیات پستی او هنوز تکمیل نشده و نمی‌توانست صحت انتظام مبادله پاکات وجعبه‌های بیمه شده را تأمین نماید از شرکت در قرارداد مذکور اجتناب نموده‌است.

(‌مادرید): در کنگره مادرید نمایندگی ایران به واسطه ترقیاتی که از تاریخ ۱۹۰۶ به بعد حاصل شده به موقع دانسته‌است که دولت ایران را در این قراردادکه فقرات عمده آن به شرح ذیل است شرکت دهد.

(‌رم): (‌مادرید): ماده ۱ ممکن است از مملکتی به مملکت دیگر پاکاتی که حاوی اوراق قیمتی و جعبه‌هایی که محتوی جواهرات و اشیاء گرانبها باشند بر طبق قیمت اظهار شده بیمه و ارسال گردند. اکثر وزن هر جعبه یک کیلو گرم است

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۵ - نرخها

اولاً - پاکات - حقوق و شرایطی که به یک پاکت سفارشی تعلق می‌گیرد - جعبه‌ها - ۲۰ سانتیم برای ۵۰ گرم با رعایت آن که اقل میزان کرایه یک قران‌است به علاوه نرخ سفارشی.

ثانیاً - نرخ بیمه - برای هر ۳۰۰ فرانک به دفعاتی ۵ سانتیم تعلق می‌گیرد که وسایل مختلفه شرکت در حمل آن نموده‌اند ممکن است نرخ مذکور به‌شکل دیگر تقاضا گردد ولی مشروط بر این که از ۵۰ سانتیم برای هر ۳۰۰ فرانک تجاوز نکند اخذ ۵۰ سانتیم به اسم نرخ حمالی از هر جعبه با قیمت‌اظهار شده مجاز است.


(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۹ - ممنوعات حمل تریاک و مرفین و کوکایین و غیره که برای احتیاجات طبی توسط جعبه‌های بیمه شده به عمل می‌آید ممنوع نیست.

(‌رم):

(‌مادرید): ماده ۱۴ - حذف موقتی سرویس هر اداره در مواقع فوق‌العاده که لزوم آن را تثبیت نماید می‌تواند موقتاً سرویس بیمه را معوق دارد. (‌رم):

(‌مادرید): ماده ۱۸ - مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد فوق مثل مدت معاهد اصلی است.