قانون بودجه مجلس شورای ملی بابت ۹ ماهه تخاقوی‌ئیل ۱۳۰۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون بودجه نه‌ ماهه تخاقوی ئیل ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ عقرب ۱۳۰۰ شمسی

ماده اول - برای مخارج نه‌ماهه سنه تخاقوی ئیل ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی مبلغ یک صد و هشتاد و سه هزار و دویست و پنج تومان موافق فقرات(۱) الی (۴) ضمیمه (۱) اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای ملی مبلغ نه هزار و پانصد و هیجده تومان موافق ماده (۲) ضمیمه (۱) تشخیص و اعتبار به اداره‌مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - برای حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس شورای ملی مبلغ پانزده هزار و دویست و هفتاد و دو تومان موافق ماده (۳) ضمیمه (۱)‌اعتبار به اداره مباشرت داده می‌شود.

جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۸۹