قانون برقراری مستمری دیوانی سالار محتشم از قرار تومانی یک تومان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری مستمری دیوانی سالار محتشم از قرار تومان یک تومان - مصوب ۲۷ حمل ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مستمری دیوانی سالار محتشم رییس توپخانه بریکاد مرکزی سابق که سالیانه بالغ بر نهصد و سی تومان ویک قران و سیصد دینار (۹۳۰٫۱۳) است از اول حمل ایت ئیل ۱۳۰۱ پس از وضع مدت خدمت مشارالیه در ادارات دولتی تومان تومان تأدیه وپرداخت نماید.