قانون استخدام مسیو پیر و مسیو شویو بلژیکی برای خدمات اداره پست

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام مسیو امیل پیر و مسیو شویو بلژیکی برای خدمات اداره پست - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده ۱ - دولت علیه ایران مجاز است مسیو امیل پیرو مسیو شویو تبعه بلژیک را برای خدمات اداره پست استخدام نماید.

ماده ۲ - مدت استخدام مشارالیهما دو سال و ابتدای آن از اول عقرب ۱۳۰۲ خواهد بود.

ماده ۳ - حقوق سالیانه مسیو پیر و مسیو شویو هر کدام ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

ماده ۴ - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ برج عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و کنترات مسیو پیرو مسیو شویو را امضاء نمایند.