قانون اجازه پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانک‌های امریکایی(اتازونی)

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه استقراض پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانکهای آمریکایی (اتازونی) - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل پنج میلیون دلار از بانکهای آمریکایی (اتازونی) استقراض نماید.

ماده دوم - قرضه مذکوره در ماده اول برای پرداخت مخارجی است که در دوره تقنینیه چهارم تصویب شده و به مصرف خرج دیگری نخواهد رسید.

ماده سوم - ربح قرضه مذکور در ماده اول سالیانه زیاده از صدی هشت نخواهد بود.

ماده چهارم - مدت پرداخت قرض مزبور از هشت سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

ماده پنجم - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای انجام قرضه دیگری به جهت مصارف مولده ثروت معادل سی و پنج میلیون دلار با بانکهای‌آمریکایی (‌اتازونی) داخل در مذاکره شوند ولیکن قبل از آن که نتیجه مذاکرات با قرض دهندگان به تصویب مجلس برسد دولت تعهدی در این خصوص‌ننموده و هیچ وجهی از این قرضه دریافت نخواهد نمود و مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت.