سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین پایان دوره سی و یکم دانشکده فرماندهی و ستاد ۲ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین پایان دوره سی و یکم دانشکده فرماندهی و ستاد ۲ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

پایان دوره سی و یکم دانشکده فرماندهی و ستاد را به عموم فارغ التحصیلان تبریک می‌گویم. شما پس از طی این دوره مجهز به دانش بالاتر و اطلاعات فزونتر هستید که ارتش ایران بدان احتیاج دارد و هر سال این موسسه که تعدادی از شما افسران این ارتش را به این مدارج علمی می‌رساند پشتوانه بزرگتر و محکمتری برای فرهنگ نظامی می‌شود.
مطمئن هستم که به سر هر کاری که می‌روید از بهره‌ای که در اینجا برده‌اید حادکثر استفاده را به مملکت و ارتش خودتان خواهید کرد.
اصولا در هر مملکت مترقی و پیشرفته‌ای آموزش و فرهنگ مقام والایی دارد. امروز اتفاقا تصادف می‌کند با روز بازشدن مدارس که بیش از ده میلیون بچه‌های ایرانی، خردسالان ایرانی جوان سال‌های ایران به مدرسه می‌روند. اینان چند سال دیگر چه پشتوانه بزرگی برای تامین قطعی پیشرفت مملکت خواهند بود، همانطور که شما فارغ التحصیلان پشتوانه علم و معرفت ارتش ایران و مدافع ایران هستید. اینست که بار دیگر از درگاه باریتعالی موفقیت همگی را در خدمت به آنچه که به آن سوگند یادکرده‌اید خواستار هستم و مطمئن هستم که همیشه در هر کجا که باشید ایرانیان پاک دل و حقیقی خواهید بود.