تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای نخست‌وزیر محمدعلی فروغی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای نخست‌وزیر محمدعلی فروغی - مصوب ۱۱ اسفند ماه ۱۳۲۰

کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۲۰ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:

‌- آقای محمدعلی فروغی (‌نخست‌وزیر) و (‌وزیر جنگ)

- آقای حسنعلی کمال هدایت (‌وزیر پست و تلگراف)

- آقای باقر کاظمی (‌وزیر کشور)

- آقای‌مجید آهی (‌وزیر کشاورزی و اقتصاد و خواربار)

- آقای علی‌اصغر حکمت (‌وزیر بهداری)

- آقای علی سهیلی (‌وزیر امور خارجه)

- آقای گلشاییان(‌وزیر دادگستری)

- آقای جهانبانی (‌وزیر راه)

- آقای مصطفی عدل (‌وزیر فرهنگ)

- آقای یدالله عضدی (‌وزیر دارایی)

- آقای عبدالحسین هژیر (‌وزیر‌پیشه و هنر و بازرگانی).

‌مجلس شورای ملی در جلسه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۲۰ نسبت به کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر رأی اعتماد داده است.

‌این تصمیم در جلسه یازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری