بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در نشست بررسی رهنمودها و خطوط کلی برنامه عمرانی ششم ۲۶ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی


از بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در نشست بررسی رهنمودها و خطوط کلی برنامه عمرانی ششم کاخ سعدآباد ۲۶ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


در مطالعاتی که برای برنامه عمرانی ششم کشور به عمل می‌آید، باید سیاست‌های کلی در تطابق با فلسفه انقلاب اتخاذ شود و کارهایی که انجام می‌گیرد نباید جنبه نمایشی و موقتی داشته‌باشد، بلکه باید با شناخت عمقی و ریشه‌ای توأم گردد. در این برنامه سیاست کشاورزی باید جوابگوی نیازهای کشور باشد و مکانیزه کردن، موجب انهدام کشاورزی سنتی و روستایی نشود و مطالعات و بررسی‌هایی انجام گیرد تا قطب‌های کشاورزی مکانیزه مشخص شود و خانه‌سازی و ایجاد صنایع زمین‌های مزروعی را از بین نبرد.
تأمین مسکن، یکی از مشکلات مردم به خصوص کارکنان بخش دولتی است. برای ساختن خانه‌های سازمانی دستورهایی به دولت دادم که سیاست دقیقی در پیش گیرد تا درصد معقولی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن شود.
در مورد عدالت اجتماعی در برنامه عمرانی ششم، تأکید می‌کنم که در برابر درآمد اضافه‌ای که به مردم می‌رسد و خدماتی که داده می‌شود، از مردم بازده کار بیشتری انتظار می‌رود و باید مردم ایران توجه داشته‌باشند که ایران و ملت ایران دائمی است و نباید منابع و ثروت ملی فقط خرج رفاه نسل امروز شود.
باید به نسل‌های آینده توجه اساسی داشت. مسائل زیر بنایی، مانند انرژی و ارتباطات، می‌باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. تجهیز مردم و بسیج آنها به وسیله حزب رستاخیز ملت ایران در مدارس و کانون‌های حزبی انجام گیرد و به مسائل فرهنگی و معنوی توجه خاص مبذول شود.
فرهنگی که تهی از عدالت اجتماعی باشد، با اصول انقلاب شاه و ملت تطبیق ندارد. فرهنگ ایران باید فرهنگ مردم مرفه نیرومند و سرافراز باشد. باید با اسراف و تبذیر و جلوه‌های بیهوده تجمل مبارزه کرد. ساختن یک پل یا اسکله در بندر فعلاً برای ما لازمتر از زیور خارجی یک ساختمان بخش خصوصی و یا دولتی است. هر کس آزاد است زندگی خود را انتخاب کند و در تمام موارد اتکا بیشتر به انجمن‌های ملی و محلی دموکراتیک بشود و در موارد بسیاری سیاست‌های برنامه ششم توسط حزب با نظرخواهی وسیع از کلیه مردم انجام شود. در مورد استفاده از نفت باید بگویم که نفت به عنوان یک ماده اولیه با ارزش باید مورد استفاده قرار گیرد و برای سوخت از مواد انرژی‌زای دیگر استفاده شود. تشویق مصرف نفت در داخل کشور نسبت به نسل‌های آینده نابخشودنی است.