آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب آبان ۱۳۳۴

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۵۹ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح سجاوندی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون بودجه سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ دی ماه ۱۳۳۴

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی مبلغ شصت و سه میلیون و سیزده هزار و دویست و بیست ریال(۶۳۰۱۳۲۲۰) مطابق فقرات ۱ تا ۵ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور راتا آخر سال ۱۳۳۴ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۴ اداره چاپخانه مجلس مبلغ بیست میلیون و یکصد و سی و شش هزار و نهصد و هشتاد ریال(۲۰۱۳۶۹۸۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

  • تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۳۴ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد و نیز کارپردازی مجلس مجاز است صدی ده سود ویژه سال ۱۳۳۳ اداره چاپخانه مجلس شورای ملی را طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه کارگران چاپخانه‌مجلس پرداخت نماید.

ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۴ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ سه میلیون و ششصد و سی و یک هزار وششصد ریال (۳۶۳۱۶۰۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - کلیه آگهی‌های دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌های وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی و یا مؤسساتی که به سرمایه دولت اداره‌می‌شوند و شهرداریها با توجه به ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی کماکان باید در روزنامه رسمی کشور هم درج گردد.

ماده چهارم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یک ساله۳۴ فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حق‌الزحمه متصدیان عهل و بهای کاغذ و چاپ وغیره به مصرف خواهد رسید و کلیه امور مربوط به فرهنگ دهخدا تحت نظر مستقیم کارپردازی و کمیسیون مربوطه خواهد بود.

ماده پنجم - استخدام جدید و انتقال از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های ملی و مجلس سنا به سازمان اداری مجلس شورای ملی به کلی ممنوع‌است.

  • تبصره ۱ - اداره کل قوانین و آمار مکلف است فهرست قوانین مصوب ادوار هیجده‌گانه مجلس را در اسرع اوقات تهیه و در دسترس مراجعین قراردهند.
  • تبصره ۲ - تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور شامل کارمندان و خدمتگزاران مجلس نبوده و ماده واحده مصوب ۱۸‌فروردین ۱۳۲۸ کماکان متبع و مجری خواهد بود. و به هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی اختیار داده می‌شود در صورت لزوم کارمندان و خدمتگزارانی‌که مدت خدمت‌شان سی سال تمام به بالا است از تاریخ تصویب بودجه به مدت شش ماه بر طبق مقررات قانون استخدام کارمندان مجلس شورای

ملی‌بازنشسته نماید.

ماده ششم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه‌میلیون و هفتصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور را در سال ۳۴ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد و همچنین از کتب‌لغتنامه دهخدا آنچه به فروش می‌رسد وجه آن را کماکان عاید خزانه کشور نماید.

ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور به کارپردازی مجلس بپردازد که به مصرف‌ساختمان عمارت جدید مجلس شورای ملی برساند.

ماده هشتم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود صرفه‌جوییهای بودجه سال ۳۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی‌کشور را دریافت و برای ساختمان عمارت جدید مجلس شورای ملی اختصاص دهد.

ماده نهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود نظر به سوابق خدمت ممتد آقای قربان قصری معمار مجلس شورای ملی ماهیانه مبلغ چهار هزارو هشتصد و هفتاد ریال مادام‌العمر از محل بودجه مجلس به عنوان حقوق بازنشستگی به مشارالیه بپردازد.

ماده دهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود تا میزان پانصد هزار ریال از محل صندوق جرایم به رسم وام برای کمک به صندوق تعاون واندوخته به صندوق مزبور بپردازد و از سال ۱۳۳۵ به اقساط پنج‌گانه در آخر هر سال مبلغ یک صد هزار ریال مسترد دارد.

ماده یازدهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های بودجه مجلس صورت مذاکرات دوره پنجم و ششم مجلس را چاپ‌نماید.

ماده دوازدهم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود ماهی یک هزار ریال به ورثه مرحوم مظفر شیبانی و ماهی یک هزار ریال به‌ورثه مرحوم محمد حسین شادی‌پور خدمتگزاران متوفای مجلس علاوه بر وظیفه دریافتی از اول مرداد ماه ۱۳۳۴ به بعد بپردازد.

ماده سیزدهم - کارمندان فعلی مجلس شورای ملی و همچنین خدمتگزاران فعلی با رعایت آیین‌نامه استخدامی آنان که قبل از ورود به خدمت‌رسمی سوابق خدمت کارمندی پیمانی - حکمی و روزمزدی (‌به استثنای استاژ و افتخاری) در مجلس شورای ملی و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی‌داشته باشند و به هیچ عنوان به حساب نیامده‌است و یا ضمن دوره خدمت رسمی مدتی از خدمات آنان محسوب نگردیده با پرداخت کسوربازنشستگی به میزان حقوق دریافتی جزو دوره خدمت رسمی آنان محسوب و چنانچه آن سوابق از سه سال به بالا باشد یک پایه و از شش سال به بالادو پایه اعطاء می‌شود و کمتر از آن مدت در توقف پایه فعلی محسوب خواهد شد.

مابه‌التفاوت حقوق آنان از محل اعتبارات پیش‌بینی نشده منظور و پرداخت خواهد شد.

ماده چهاردهم - مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۴ عیناً برای سال ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی قابل اجرا بوده و اضافات و ترفیعات کارمندان وخدمتگزاران و کارگران چاپخانه از محل صرفه‌جویی بودجه هر قسمت از محل خودش پرداخت خواهد شد و مازاد صرفه‌جوییها به حساب ساختمان‌منظور می‌گردد.

ماده پانزدهم - به هیأت‌رییسه مجلس اجازه داده می‌شود که در صورت لزوم دو نفر متخصص آلمانی برای چاپخانه مجلس شورای ملی استخدام‌نماید و قرارداد استخدامی آنان را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

این قانون که مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره و صورت ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۱۵ الی ۹۳۸<