پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در شصت و هشتمین سالروز مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در شصت و هشتمین سالروز مشروطیت ایران ۱۴ امرداد ۱۳۵۲


آغاز شصت و هشتمین سال مشروطیت ایران را به همه زنان و مردان ایرانی شادباش می‌گویم. ما امسال به خواست خداوند این جشن بزرگ ملی را در شرایطی برگزار می‌کنیم که شاید در تاریخ دموکراسی ایران سابقه نداشته است، زیرا موفقیت ایران در امر نفت باعث شده است که نه تنها مجالس مقننه کشور در این مورد رأی خود را ابراز کنند، بلکه ملت ایران بتواند مستقیماً و با قاطعیتی که در تاریخ جهان کم نظیر است اعلام دارد، و این نوعی از تجلی اراده ملی است که در کارنامه دموکراسی‌های جهان با این وسعت و قاطعیتی کمتر سابقه دارد.

امروزه جامعه ایران احساس می‌کند که از مفهوم واقعی دموکراسی که مدتی دراز فقط صورت ظاهری آن در کشور ما برقرار بود برخوردار است، زیرا دموکراسی امروزه ایران ترکیبی از دموکراسی سیاسی با دموکراسی اقتصادی و عدالت اجتماعی است، که یک دموکراسی واقعی بدون برخورداری از این هر سه جنبه تحقق نمی‌یابد.

اکنون توده‌های عظیم مردم ایران در هر سطح و از هر طبقه، چه زن و چه مرد از راه انجمن‌های روستا، انجمن‌های شهر و شهرستان، انجمن‌های استان، خانه‌های انصاف و شوراهای داوری، و بالاخره از راه انتخاب مجالس مقننه، از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردارند. راهی که اکنون فراروی دستگاه مجریه است راه اجرای اراده ملی و تحقق آرمان‌ها و خواسته‌های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران است، زیرا دیگر آن دورانی که اراده‌ای به جز خواست ملت، چه از نظر خارجی و چه از لحاظ داخلی می‌توانست بر سرنوشت ملت ایران حکمفرما باشد، برای همیشه سپری شده است.

اگر امروزه کشور ما از حیثیت و احترامی روزافزون در جامعه کشورهای جهان برخوردار است، قبل از هر چیز به خاطر همین واقعیت است که در ایران امروز نیروی عظیم و یکپارچه ملی پشتیبان همه اقداماتی است که در جهت تأمین رفاه و ترقی جامعه ایرانی انجام می‌گیرد، و همین نیروی شکست ناپذیر است که به کشور و جامعه ما امکان داده است تا روز بروز در راه بازیافتن عظمت و افتخار دیرینه خویش به موفقیت‌هایی قاطع و همه جانبه نائل آیند.

انتظار من از همه زنان و مردان ایرانی این است که با توجه به نقش روزافزون کشور خویش در صحنه جهان، و با وقوف کامل به مسئولیت‌هایی که در برابر نسل‌های آینده این سرزمین دارند، بکوشند تا خود را هر چه بیشتر شایسته این آزادی و دموکراسی که اکنون از آن برخوردارند نشان دهند و فراموش نکنند که مردم آزاد مسئولیت سنگین تر و سهم بیشتری در برابر کشور خود، در برابر جامعه بشری و در برابر تاریخ جهان به عهده دارند.