قانون حق‌الارض و حق‌الما طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب ۳۰ ج...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون
+
{{سرصفحه پروژه
حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۱ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی''' - مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۱ شمسی
  
 
ماده اول - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه
 
ماده اول - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه
 
کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الماء دریافت می‌شود.
 
کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الماء دریافت می‌شود.
 +
 
ماده دوم - از عایدات خلاص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی
 
ماده دوم - از عایدات خلاص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی
 
گردش می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض دریافت می‌شود.
 
گردش می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض دریافت می‌شود.
 +
 
ماده سوم - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خالصه کار
 
ماده سوم - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خالصه کار
 
می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض و یک عشر بابت‌حق‌الماء دریافت می‌شود.
 
می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض و یک عشر بابت‌حق‌الماء دریافت می‌شود.
 +
 
ماده چهارم - در مواردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد به نسبت سهمی
 
ماده چهارم - در مواردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد به نسبت سهمی
 
که مالک است حق‌الارض و حق‌الماء مطابق مواد فوق‌دریافت می‌شود.
 
که مالک است حق‌الارض و حق‌الماء مطابق مواد فوق‌دریافت می‌شود.
 +
 
ماده پنجم - عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از
 
ماده پنجم - عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از
 
بابت مخارج از هر قبیل.
 
بابت مخارج از هر قبیل.
 +
 
ماده ششم - مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده‌است آب و زمینی است
 
ماده ششم - مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده‌است آب و زمینی است
 
که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که درحکم املاک اربابی است و همچنین
 
که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که درحکم املاک اربابی است و همچنین
 
طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل
 
طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل
 
نمی‌شود.
 
نمی‌شود.
 +
 
ماده هفتم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.
 
ماده هفتم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.
 +
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی - مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الماء دریافت می‌شود.

ماده دوم - از عایدات خلاص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی گردش می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض دریافت می‌شود.

ماده سوم - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خالصه کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض و یک عشر بابت‌حق‌الماء دریافت می‌شود.

ماده چهارم - در مواردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد به نسبت سهمی که مالک است حق‌الارض و حق‌الماء مطابق مواد فوق‌دریافت می‌شود.

ماده پنجم - عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل.

ماده ششم - مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده‌است آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که درحکم املاک اربابی است و همچنین طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل نمی‌شود.

ماده هفتم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.