قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون بودجه یک‌ساله یک هزار و سیصد و یازده شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ فروردین ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه سال یک هزار و سیصد و یازده مجلس شورای ملی مبلغ پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار و یک صد و چهل‌ریال موافق فقرات (۱) الی (۴) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود. تبصره - مباشرت مجلس مجاز است تمام اعتبار مذکوره فوق را از وزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت حقوق و مصارف مشخصه آنچه‌اضافه آید معادل مبلغ اضافی را به مصرف خرید و تفاوت مبادله فروش و اثاثیه مجلس برساند. ماده دوم - برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه مطبعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ریال موافق فقره (۱) و (۲) ضمیمه‌اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود. ماده سوم - مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس راجزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد. ماده چهارم - کلیه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس در مدت پنج سال از اول سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۴ پس ازوضع مخارج آنها مطابق بودجه‌های تصویبی که از وزارت مالیه دریافت و مسترد می‌شود توسط مباشرت مجلس به مصرف تکمیل و رفع نواقص مطبعه‌مجلس خواهد رسید. ماده ۴ قانون بودجه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۹ ملغی خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

(‌جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۵۹۲ الی 606(