قانون برقراری پانزده تومان شهریه در حق ورثه مرحوم میرزا سیدعلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

قانون برقراری پانزده تومان شهریه در حق ورثه مرحوم میرزا سید علی مصوب ۲۶ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از ابتدای برج جدی سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ از قرار برجی پانزده تومان شهریه درباره شش نفر اولاد و یک نفرعیال مرحوم آقا میرزا سید علی بالسویه و مادام‌الحیات برقرار نماید.