قانون اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قونسولگری بغداد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون پنجاه هزار روپیه اضافه اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قنسولگری دولت علیه در بغداد - مصوب ۲۰ سرطان ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که علاوه بر یک صد و هفتاد و دو هزار و سیصد و سی و سه (۱۷۲۳۳۳) روپیه که سابقاً ازطرف دولت اعتبار داده شده پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) روپیه دیگر به وزارت مالیه اعتبار داده شود که فوراً عمارت ژنرال قنسولگری بغداد را به نام دولت‌ابتیاع مخارج مقدماتی این معامله و مال‌الاجاره عقب‌افتاده خانه را نیز از این مبلغ بپردازند.