قانون اضافه اعتبار بودجه ایت‌ئیل وزارت معارف بابت کسری بودجه مدارس حومه تهران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اضافه اعتبار بودجه ایت ئیل وزارت معارف بابت کسر بودجه مدارس حومه تهران - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ دو هزار و نهصد و بیست و هفت تومان کسر بودجه مدارس حومه تهران رااز اول حمل تا آخر حوت سنه ماضیه ایت ئیل (۱۳۰۱) علاوه بر بودجه وزارت معارف پرداخت نماید.