قانون استخدام مستر جونس امریکایی به جای مستر کار

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام مستر جونس آمریکایی به جای مستر گارد - مصوب ۷ قوس ۱۳۰۱ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید به جای مستر گارد که در قسمت هشتم از ماده اول قانون مورخه ۲۰ سنبله ۱۳۰۱‌مذکور است مستر جونس تبعه آمریکا با همان حقوق و شرایط مقرره در قانون فوق‌الذکر استخدام شود.