قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در موارد حکام محاکم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم - مصوبه ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده واحده - مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه نیز مجری خواهد بود.