قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۹ - مصوب ۳ بهمن ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که مانند دوازدهم‌های گذشته که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده کلیه حقوق و هزینه‌های‌دی ماه ۱۳۲۹ را به مأخذ یک دوازدهم پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید

منبع

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۹