قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت بهداری طبق گزارش شماره ۴ کمیسیون بودجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت بهداری طبق گزارش شماره ۴ مصوب کمیسیون بودجه - مصوب ۱۶ امرداد ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ امرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا

‌ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت بهداری را به نحوی که از طرف کمیسیون بودجه تصویب و به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد شده‌است تصویب می‌نماید که به موقع اجرا گذارده شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه پانزدهم مرداد ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است

منبع

قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت بهداری طبق گزارش شماره ۴ کمیسیون بودجه