سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش پنجمین دوره اجلاسیه مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش پنجمین دوره اجلاسیه مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۱۳۳۳


در پرتو عنایت کردگار توانا پنجمین دوره اجلاسیه سنا را افتتاح می‌نماییم.

مجلس سنا در دوره قبل به گذراندن یک عده قوانین مفید موفق گشته و وظیفه قانونگذاری خود را چنانکه باید، انجام داده و رضایت خاطر ما را فراهم آورده‌است.

امیدواریم در آتیه نزدیک قضیه نفت نیز که معضل بزرگی شده و اشکالات فراوان اقتصادی و سیاسی فراهم آورده، بر طبق قوانین موضوعه و به وجه شایسته حل شده، به تصویب مجلسین برسد، تا دولت بتواند به وسیله درآمد حاصل از فروش نفت، در ضمن ترمیم خرابی‌هایی که در این سال‌های اخیر از شکست عایدات در تمام شئون زندگانی ما ظاهر گشته، به آبادی و ترقی کشور و اصلاحات اساسی و تهیه وسایل رفاه و آسایش اهالی بپردازد.

البته خسارات و ویرانی‌های مادی قابل تحمل و با حسن نیت و فداکاری و مدت قلیلی جبران‌پذیر خواهدبود، لیکن زیان عظیم معنوی که در نتیجه سوءسیاست و تلقینات گمراه‌کننده عاید ملت ما شده، جای تأسف بیشتر است، زیرا گذشته از بعضی که عقل خود را از دست داده، آرزوی اضمحلال کشور و فنای خود را دارند، عده بسیار قلیلی از مردم شریف نیز در اثر تبلیغات نادرست و فریبنده قضاوت امور را به دست احساسات سپرده و حقایق و مشکلات را به هیچ وجه در نظر نمی‌گیرند و نخواسته و ندانسته به مرام و آرزوی دشمنان مملکت رفتار می‌کنند، و حال آنکه از افراد میهن‌پرست و شرافتمند انتظار نمی‌رود که امیال و عقاید و منظورات خود را در هیچ موقع و به هیچ دلیل اسباب دست و وسیله پیشرفت مقاصد خائنانه دیوانگان خانمان‌برانداز و دشمنان وطن قرار بدهند.

خداوند متعال را سپاس می‌گذاریم که توجهات خود را از ما دریغ ننموده و بار دیگر ایران عزیز را از مخوف‌ترین مهالک حفظ و حراست فرموده‌است.

جای تأسف است که این بار دست‌های جنایتکاری که قصد فنای کشور را کرده‌بود، از آستین مشتی خائن بیرون می‌آمد که نام شریف سربازی و سمت پر افتخار نگهبانی و پاسبانی ملت را داشتند و به کتاب آسمانی و نوامیس خود سوگند یاد کرده‌بودند که جان خویش را در حفظ این مرز و بوم و سلطنت ایران و قانون اساسی فدا کنند.

این تشکیلات خانمان برانداز تاکنون چندین بار، من جمله در سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۷ و ۱۳۳۲ و حتی در این روزها قصد خیانت و تبه‌کاری کرده، منتها حس شدید میهن‌پرستی و ایمان به آزادی و استقلال و علاقه به خانواده و شرافت ملت ایران را به حساب نیاورده و از عنایت خداوند نسبت به کشور کهنسال ایران بی‌خبر بود.

ما به وفاداری ارتش و قوای تأمینیه نهایت اطمینان را داریم و می‌دانیم که اگر چند نفری سوگند خود را شکسته و از راه راست میهن‌پرستی و شرافت برگشته‌اند، دیگران با خدمتگزاری و جانبازی بیشتری جبران خیانت ناجوانمردانه آنان را خواهندنمود و این لکه ننگ به زودی شسته خواهدشد.

در نتیجه خدمات شبانه‌روزی و فداکاری ارتش و قوای تأمینیه است که چنین خطرات عظیمی به آسانی دفع می‌شود و نیات پلید خائنین نقش بر آب می‌گردد. ما این خدمات ذیقیمت را همواره در نظر خواهیم داشت.

گر چه دولت بعد از این بر مراقبت خود خواهدافزود و تکالیف خود را با اهتمام بیشتری انجام خواهدداد، لیکن بر هر یک از اعضای خانواده ملت نجیب ایران واجب است که برای حفظ کشور و شرافت خانوادگی و آزادی خود از هیچ گونه سعی و اقدامی در ارشاد گمراهان و جلوگیری از خرابکاری و عملیات خائنانه و از هیچ نوع مساعدتی با مأمورین انتظامی در حفظ امنیت خودداری ننمایند.