تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی - مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲

‌مجلس شورای ملی در جلسه بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی پروگرام مورخه ۲۶ شهریور ماه کابینه آقای فروغی را که‌متضمن تقاضای رأی اعتماد نیز بوده به اتفاق آراء عده حاضر (۱۱۳ رأی) تصویب نمود.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

کابینه فروغی نخست وزیر

رئیس الوزراء (آقای فروغی)- بر حسب اراده مقدس اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی شرافت تشکیل هیئت وزراء و مأموریت معرفی آن به مجلس شورای ملی به بنده محول شد بنابراین افتخار دارم هیئت وزراء را بطریق ذیل بمجلس محترم شورای ملی معرفی کنم

  • وزارت جنگ با آقای اسعد،
  • وزارت مالیه با آقای داور،
  • وزارت طرق با آقای منصور،
  • وزارت داخله با آقای جم،
  • وزارت عدلیه با آقای صدر،
  • وزارت پست و تلگراف با آقای دولتشاهی ،
  • ریاست کل صناعت و فلاحت با آقای بیات،
  • ریاست اداره کل تجارت آقای بهمن

دو نفر از اعضای هیئت دولت هم هستند که معرفی میکنم حضور آقایان که الان اینجا حاضر نیستند باقی آقایان که معرفی کردم همه حاضرند

  • وزیر امور خارجه آقای کاظمی است و
  • کفالت وزارت معارف با آقای میرزا علی اصغر خان حکمت است

پرگرام هیات دولت

ساحت محترم مجلس شورای ملی :

خاطر آقایان محترم مستحضر است که درموقع افتتاح دوره نهم تقنینیه اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ارادده و منظورات مقدس خود را نسبت به روش و سیاست دولت دراین دوره در ضمن نطق افتتاحیه ابراز فرمودند ودولت وقت هم بر طبق اصول مذکوره در بیانات ملوکانه پرگرام عملی خود راتنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم نموده ومورد تصویب نمایندگان محترم واقع گردیده است نظر باینکه هیئت حالیه که امروز به مجلس شورای ملی معرفی میشوند تعقیب همان نیات عالیه و اجرای پرگرام مصوب را وظیفه خود میدانند پرگرام جدیدی پیشنهاد مجلس شورای ملی ننموده و از نمایندگان محترم متمنی هستند با تصدیق ثانوی آن پرگرام اعتماد خود را نسبت به هیئت دولت ابراز فرمایند.

مؤید احمدی – چون هیئت دولت جدید تقریباً همان پرگرام هیئت دولت سابق را پرگرام خود قرار داده‌اند از این جهت تصور میکنم دراطراف آن بحثی نباشد فقط بنده یک نکته را در نظر گرفتم تذکر بدهم و آن این است که در بیانات اعلیحضرت ملوکانه که دروقت افتتاح مجلس فرمودند و طبع و توزیع شد و هم مطلع شدیم پرگرام دولت هم ناظر بود بهمان بیانات ملوکانه لکن یک نکته هم در فرمایشات اعلیحضرت هایونی بود و هم در پرگرام دولت که بعقیده بنده تا امروز توجهی بآن نشده وما از هیئت دولت جدید استدعا میکنیم که توجه بیشتری در آن موضوع بکنند و آن موضوع صحیه است بعلت این که صحیه ما امروز بمعنای صحیه تشکیل نشده است یک اداره شده است که طبیب معین میکند و بولایات میفرستد در حالی که کراراً عرض شده است که وظیفه صحیه این نیست وظیفه صحیه این است که امروز در مرکز یا در ولایات ببیند چه مرضی زیاد تولید شده آن را دفع کند و درصدد مدافعه با آن مرض برآید و یا در سرحدات قرانطینه ها بگذارد و جلوگیری از ورود امراض بکند امروز ملاحظه میفرمایید حقیقةً بنده در روزنامه‌ها عده متوفیات طهران را در امرداد دیدم هفتصد وچهل نفر خیلی ببنده اثر کرد و مخصوصاً عده زیادی از مالاریا بود ودر یک شهر طهران در یک ماه هفتصد و چند نفر بعقیده بنده خیلی عده بزرگی است و بعقیده بنده تا مجاری آب ما در طهران اصلاح نشود هر چه هم زحمت برای صحیه بکشیم فایده ندارد (صحیح است) این آبهای کثیف واین آبی که دراین مجاری جریان دارد تولید امراض زیاد میکندوهر چه طبیب و دوا تهیه شود وقتی که اصل خراب شد قابل جلوگیری و دفاع نیست بعقیده بنده هیئت دولت در نظر بگیرند در قدم اول که اقدام میفرمایند در اجرای نیات مقدس اعلیحضرت همایونی ودر اجرای پرگرامی که الان آن را قبول فرمودند اول امور صحیه را در نظر بگیرند که نفوس مردم محفوظ بماند بعد از اینکه نفوس مردم محفوظ شد آن وقت ما میتوانیم بطرف ترقی و تعالی برویم لکن با این مردم مریض مردمی که از این آبهای کثیف استعمال میکنند تولید هزار جور امراض درآنها میشود بنظر بنده هر اقدامی که راجع باصلاحات مملکتی میکنیم مادامی که این اصلاح اساسی نشود و ما وجوهای سالم نداشته باشیم چندان مؤثر نیست این است که بر حسب تذکر لازم دانستم که هم بیانات مقدس اعلیحضرت همایونی را تذکر بدهم وهم ماده پرگرام هیئت دولت سابق را که آنهم اصلاح صحیه درش بود وهیئت دولت جدید در نظر بگیرند که انشاءالله یک اقدام اساسی برای صحیه مملکت ولوله‌کشی شهر طهران بکنند.

رئیس الوزراء – در جواب نماینده محرتم و بیاناتی که فرمودند بنده محتاج نیستم که شرح و تفصیلی زیادی بدهم اهمیت صیحه را همانطوری که ایشان در نظر دارند اطمینان میدهم که یکی از مهمترین واولین نکاتی است که نظر مبارک اعلیحضرت همایونی متوجه او است و مکرر هم بمتصیدان امور تذکر داده‌اند این مسئله را وعلاقه خودشان را ابراز فرموده اند دراین باب و هیچ جای شبهه نیست که یکی از اولین وظیفه هیئت دولت سابق بوده است واین هیئتی که امروز معین شده میتوانند اطمینان بدهند که این مسئله را کاملا در نظر دارند و امیدوارند که بتوانند در اسرع اوقات ممکنه این مسئله صحیه را که واقعاً حیات مردم است و مقدم بر هر چیز است مورد توجه قرار بدهند و منظورات ملوکانه که کاملا مطابق بانیات مجلس شورای ملی است بموقع اجرا بگذارد بنابراین همینقدر بطور اختصار عرض میکنم که آقایان مطمئن باشند که این مسئله راما یکی از اولین وظایف خودمان میدانیم وکاملا باهمیت او توجه داریم و توفیق میخواهیم باجرای نیات مقدسه موفق بشویم.

نگاه کنید به