مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۴

فهرست مطالب:

جلسه فوق العاده ساعت ده صبح بریاست آقای دکترجوادسعید تشکیل شد.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان :اردلان ـاخباری ـاسحقی ـکاهکش ـ اسفندیاری ـپردلی ـپیشوایی ـ توکلی ـ کاظم جزایری ـ دکترچهرازی ـ حجتی ـ حیدری ـ خطیبی ـذوالفقاری ـ رضوانی ـریاضی ـ زرگرزاده ـ ساری اصلانی ـ سعیدی ـ سیدکلال ـسیفی ـشادلو ـصائب ـصحرایی ـ طباطبایی ـطرفی ـآستانه‌ای ـتربتی ـطغیانی ـعاملی ـغلامرضا غضنفری ـقوامی ـ کبیری ـ کیوان ـلیقوانی ـمافی ـمانی ـمعینی چاغروند ـمنصوریان ـمیرلاشاری ـنوری اسفندیاری ـ وزیری ـهاشمی.
خانمها :اماآقایان ـاباصلتی ـاسدی ـافشارجعفری ـجهانبانی ـ سلیلی ـزاهدی ـضرابی ـکمال آزاد.

- تصویب صورت جلسات پنجشنبه ۱۶ آذرماه (جلسه ۲۰۱)وپنجشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۲)

۲- تصویب صورت جلسات پنجشنبه ۱۶ آذرماه (جلسه ۲۰۱)وپنجشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۲).

رئیس ـ راجع به صورت جلسه‌های ۱۶و۲۳ آذرماه نظری نیست ؟(اظهاری نشد)ایندوصورت جلسه تصویب می‌شود.

- سوال ازدولت بوسیله آقایان :محمدحسین اسحقی نژاد ـکریم آصف

۳- سوال ازدولت بوسیله آقایان :محمدحسین اسحقی نژاد ـکریم آصف.

رئیس ـ آقای اسحقی نژاد فرمایشی دارید بفرمایید.

اسحقی نژاد ـ سئوالی است ازدولت درباره کشتارمردم درروزهای اخیربوسیله نیروهای انتظامی در شهرستانها که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ سئوال بدولت ابلاغ می شودآقای آصف فرمایشی داریدبفرمایید.

کریم آصف ـ سئوالی است راجع به تحصن ۱۲۰ تن ازاستادان دانشگاهها دردبیرخانه دانشگاه تهران به منظور بازگشایی دانشگاههای کشورکه تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم.

رئیس ـ سئوال بدولت ابلاغ می‌شود.

- تذکربه دولت بوسیله آقایان :دکترپرویزاربابی ـدکترعبدالصمد رفعت ـمحمدصادق افتخار ـمحمدصادق فرمان ـطاهرجوکار ـعبدالعباس طرفی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ غلامرضاهاشمی ـهادی تربتی ـمحسن اجاق ـ دکتر رشیدیاسمی ـعلی اکبرمعتضدی ـرحمان قلی سیدی و ...

۴- تذکربه دولت بوسیله آقایان :دکترپرویزاربابی ـدکترعبدالصمد رفعت ـمحمدصادق افتخار ـمحمدصادق فرمان ـطاهرجوکار ـعبدالعباس طرفی ـ لطیف شیخ الاسلامی ـ غلامرضاهاشمی ـهادی تربتی ـمحسن اجاق ـ دکتر رشیدیاسمی ـعلی اکبرمعتضدی ـرحمان قلی سیدی و ...

رئیس ـ تذکرات به دولت ابلاغ می‌شود.

- اعتراض به دولت آقای دکترشاپوربختیار وخروج از جلسه علنی وسیله آقای دکترسیدمرتضی مشیر

۵- اعتراض به دولت آقای دکترشاپوربختیار وخروج از جلسه علنی وسیله آقای دکترسیدمرتضی مشیر.

رئیس ـ آقای دکترمشیرفرمایشی دارید بفرمایید.

دکترمشیر ـ نظرباینکه نفرت عمومی نسبت به دولت امیرعباس هویدا وعدم توفیق دولتهای آموزگار ومهندس شریف امامی وتیمسارازهاری بدین علت بوده که ازحمایت اجتماعی محروم ودربین مردم پایگاهی نداشته‌اند وبهمین سبب نیزآقای دکترشاپوربختیارقبل ازتشکیل کابینه موردتایید جامعه روحانیت وجبهه ملی وحزب ایران که خودعضوموثران بوده اندقرار نگرفته‌اند ودراین شرایط بحرانی که تمام اقشارملت وچنین دولت ناموفق ونیم بندی رامحکوم ساخته‌اند وعلناامرای ارتش برخلاف انضباط ودیسیپلین نظامی دم از کودتامیزنند لذابعنوان اعتراض ازحضوردرجلسه علنی برای معرفی اعضای دولت وبحث درپیرامون برنامه خودداری می‌نماید وفقط بهنگام اخذرای کمافی السابق رای اینجانب کبود خواهدبود.

- اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای رستم رفعتی

۶- اخطار نظامنامه‌ای بوسیله آقای رستم رفعتی.

رئیس ـ آقای رفعتی فرمایشی دارید؟

رفعتی ـ اخطارنظامنامه‌ای دارم.

رئیس ـ اخطارتان درچه مورداست ؟

رفعتی ـ باتوجه به ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی واصول ۳۴و۳۵ قانون اساسی اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رفعتی ـ جناب آقای رئیس همکاران گرامی جلسات خصوصی مجلس شورای ملی برحسب تقاضای رئیس مجلس یاده نفر ازنمایندگان تشکیل می‌شود مذاکرات جلسات خصوصی راهیچکس حق نداردانتشاربدهدمگر بااجازه رئیس مجلس (صحیح است)متاسفانه دوستان اقلیت اعلامیه‌ای صادرکردندوبحث جلسه خصوصی را انتشاردادند. البته این ازوظایف رئیس مجلس است ولی بنده برا یاینکه اوضاع کمی روشن شوددرروز ۱۴ آبان که تیمسار ازهاری نخست وزیر شدندآقای رئیس مجلس برحسب خواهش آقای پزشکپور مارا احضارکردند وگفتندمملکت دارد ازبین می‌رود ودیگراقلیت واکثریتی وجودندارد ـپس مادست بدست هم بدهیم ومملکت رانجات بدهیم. اگرآقایان دران جلسه تشریف داشتند این مطلب رابخوبی بیاددارند. بازهم جلسه خصوصی داشتیم که جناب بنی احمدوجناب پزشکپوردرهمان جلسه بودندوصحبت از نخست وزیری جناب صدیق بود ویحتمل قراربودآقای پزشکپور وزیردادگستری ایشان باشند چون دران جلسه اظهارکردند که اگرمن درکابینه آقای صدیقی کاره‌ای باشم نزدیکترین کسانم راهم اگرخلافی کرده باشندمحاکمه خواهم کرد (صحیح است)همینطورآقای بنی احمدهم گفتند که مابه رژیم شاهنشاهی ایران احترام می‌گذاریم وهمیشه وفادار بوده وهستیم. ولی برخلاف حرف خودشان درخارج از مجلس بیانش بگونه‌ای دیگربوده است بنده ازآقای رئیس استدعادارم دستوربفرمایید این مطلب را خودشان اصلاح کنندویاتوضیح بدهندکه مطلبشان چگونه بوده است تامعلوم شودکه برخلاف آئین نامه رفتارشده است یاخیر. عرض دیگری ندارم متشکرم.

(دراین موقع آقای جوکارمتن تذکرشان را به دولت بین مخبرین جرایدتوزیع کردند)

رئیس ـ آقای جوکارچه می‌کنید ؟ خواهش می‌کنم.

نمایندگان محترم هرگونه نامه یااعلامیه‌ای دارنددرخارج ازجلسه علنی به مخبرین بدهند.

- بیانات آقای محسن پزشکپور درباره جلسات خصوصی مجلس

۷- بیانات آقای محسن پزشکپور درباره جلسات خصوصی مجلس.

رئیس ـ آقای پزشکپورفرمایشی داریدبفرمایید.

پزشکپور ـ همکاران گرامی اولا اعتراض من اینست که این جلسه علنی جلسه عکاسهاوفیلمبرداران شده است. پس آقایان عکاسهاوفیملبرداران اول کارشان رابکنندوتشریف ببرند تامابتوانیم بکارمان ادامه بدهیم. من درتاریخ پارلمان ایران چنین شوی تلویزیونی ندیده بودم بهرحال دونکته بیان شد یکی درخصوص مطالبی که من درجلسه خصوصی پیشین بیان کرده بودم وهمکارگرامی مااینجامتذکرشدند بمن بنحوی اظهار مطلب کرده بودم که احیانا وزیرکابینه جناب دکترصدیقی درسمت وزیردادگستری خواهم بود من هرچندجناب دکترصدیقی رایکی ازشخصیتهای واقع بین مملکت میدانم (صحیح است)اماهرگزچنین مطلبی را بیان نکردم (دکترطبیب ـ صحیح است)اماانچه را بیان کردم وبازهم تایید می‌کنم این بود که عرض کردم هرگاه ودرهرموقعیتی که باشم بامتجاوزین به حقوق عمومی وبیت المال مملکت بدون گذشت حتی اگرازنزدیکترین کسانم باشدمبارزه می‌کنم واقدام هم بعمل خواهم آورد وتاکنون هم چنین بوده است امانکته دیگر درمورداطلاعیه‌ای که اقلیت دادوهمانطور که عرض کردم اینجا هم الان عرض می‌کنم ماواقعادریک برهه ازتاریخ هستیم ودریک شرایط خاصی هستیم ومیهن عزیز ما دچار ان چنان ابهاماتی هست که هریک از ما بایدصرفا درموضع کرسی نمایندگی مجلس شورایملی به سرنوشت ملتمان اندیشه کنیم ولی انچه بیان شد وانچه منتشرشد بدان معنااولا سری ومخفی نیست ودرواقع ان اطلاعیه حکایت ودلالت ازاین داردکه بهیچوجه اقلیت ویاکسانیکه دراینجاسخن گفتند ونقطه نظرهایی که بیان کردندموردتوجه قرارداده نشد شایدبهمان مناسبت بودوالاچه بسا هرگروه پارلمانی درهرجلسه خصوصی دعوت بشود وپیشنهادی هم به ان جلسه خصوصی بدهدوان پیشنهادراهم قبلا منتشربکند اماهمکاران گرامی عنایت دارندکه بهرحال ان اطلاعیه حاکی ازسه مطلب بود اول اینکه اقلیت جلسه‌ای تشکیل داد از۸/۵تا ۱۰ بامداد که این مسئله‌ای بود که خبرنگاران هم آگاه بودندمسئله دوم حاکی از این بودکه اقلیت جلسه راترک کرد واینهم بازمطلبی بود که نمایندگان مطبوعات حضورداشتند وخروج گروه اقلیت رادیدند.

دکترصدیق اسفندیاری ـدرجلسه خصوصی فقط نمایندگان بودند.

پزشکپور ـ خارج ازجلسه مخبرین حضورداشتند بنابراین مطلب سوم عبارت بودازپیشنهادی که اقلیت مطرح بود علی الحال همکاران گرامی اگرشما این رایک نوع تخطی از آئین نامه می‌شناسید ودرمقابل این مشکلات مملکت که ماداریم بسیارخوب اگرقراراست که شما ماراازاین بابت مذمت کنیدمااین مذمت رامی پذیریم (آفرین)امامادر شرایط خاص مملکتی قرارداریم که شایداگربه ان پیشنهادتوجه میشدبسیاری از این مسایل امروز مملکت حل وفصل میشدبنابراین اگر آن رامذمت می شناسیدمن ازطرف خودم وازطرف دوستان که دیگرنمی خواهم عنوان اقلیت به ان هابدهم مااین مذمت را دراین مرحله خاص می‌پذیریم اماتوجه وعنایت دارید که دراین لحظه اگر به آن سخنان توام باصداقت وواقعیت توجه شده بود مابهتروبیشترمشکلات مملکت راحل می‌کردیم بنابراین بیایید دراین لحظه وازاین به بعد مثل همیشه وبه ماننددفعات دیگراما با بینش بیشتربه عنوان یک نماینده ملت ایران که در یک برهه خاصی ازتاریخ ملت ایران احساس خاصی می‌کند عمل کنیم همانطورکه عرض کردم امروزتنهایک موضع دراین مملکت هست وان مجلس شورای ملی ایران است (صحیح است) وبایدبه این مساله عنایت بفرمایید که قضاوت تندنکنیم همه واقعیات ومسائل مملکت رابگوییم وباوجدان بیدارتصمیم راسخ وقاطع درمورد سرنوشت مملکت اتخاذکنیم پس من ان مذمت را می‌پذیرم امااین استدعاراهم دارم که باین کیفیت عمل کنیم (آفرین).

رئیس ـ نمایندگان محترم همانطور که دراینجاگفته شدهمه شما فردفردمیهن پرستان واقعی این سرزمین هستید بنابراین انتظارهست که درچنین شرایطی که مملکت ما لحظات بسیاربسیاربحرانی رامی گذراند برای نجات مملکت تلاش وکوشش بیشتری بکنیم وهمه دست به دست هم بدهیم تاباتلاشی پیگیر این سرزمین مقدس آریایی راحفظ کنیم.

- بیانات آقای دکترشاپوربختیار (نخست وزیر)و معرفی وزرای دولت ایشان

۸- بیانات آقای دکترشاپوربختیار (نخست وزیر)و معرفی وزرای دولت ایشان.

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم ازجناب نخست وزیر خواهش می‌کنم بیاناتشان را بفرمایند.

دکترشاپوربختیار (نخست وزیر)ـ خداوندامرایاری ده که دراین لحظات حساس کشورم ودراین مکان مقدس که فضای آن طنین انداز صدای رادمردانی ازجان گذشته بوده جزخیروصلاح مردم وجز راستی وصداقت کلمه‌ای نگویم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی خانمهاوآقایان

درتاریخ پرنشیب وفراز کشورکهن سال ماایام تاریکی وجودداشته که اگربدیده تحقیقی بنگریم اغلب دست آوردغلبه اجانب درایام تسلط موقت انهابوده است. خطرکنونی که موجودیت ووحدت کشور را تهدید میکنداگربظاهر ازدرون کشور ومعلول فساد وعدم لیاقت دولت‌های ۲۵ ساله اخیربوده روزبه روز روشن ترمیشود که یک توطئه بین المللی عظیمی برای تضعیف وخدای نخواسته تجاوزبه موجودیت وحاکمیت ایران است.

قبل ازحضورداین مکان مقدس به همگان اعلام نمودم که اگرنخست وزیر این کشوربشوم یک نخست وزیر مسول خواهم بود وکلیه سنن پارلمانی و آزادیهای فردی واجتماعی رادرمدنظر خواهم داشت. درصورتیکه نمایندگان محترم که به اکثریت آرابنده راکاندیدای نخست وزیری نمودید بدولت من رای اعتماد بدهیدمی‌توانید اطمینان داشته باشید که روح وکلام قانون اساسی که پیوندناگسستنی بامذهب اسلام دارد همواره محترم شمرده خواهدشد (آفرین). وهمانطورکه بارها بطورغیرمستقیم حضور نمایندگان محترم عرض شد اینجانب خودرا متعهد وملزم میدانم که هردسیسه و هرفردیاتشکیلاتی که برای تجاوزبه وحدت ویگانگی ملت ایران تحمیل شودباتمام قوا برای خنثی کردن آن مرابانیروی لایزال ایمان وپشتیبانی ملت وقدرت ارتش که یکی ازارکان مهم ثبات واستقلال کشوراست روبروخواهددید. (آفرین ـآفرین)

دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی است که ازدوسال پیش برای رفع تجاوزات مستمر وفجایع غیر قابل توصیف که درکشورمتداول گردیده است می‌باشد. دولت اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته ودرراه تحقق انهاکوشش خواهدنمود.

دراین موقع که خزانه دولت خالی واکثرکارخانه‌های کشور تعطیل می‌باشند من ازشما افرادکشورونمایندگان محترم تقاضادارم که ازبذل توجه درمورد بکارانداختن چرخهای اقتصادی کشور که ضامن استقلال ورفاه ملت است کوتاهی نفرمایند بایدبدولتی که درشرایط بسیاردشوارکنونی وباکمال حسن نیت وبانهایت صمیمیت میخواهدبرطبق اصول وتعالیم عالیه اسلام وقانون اساسی واعلامیه جهانی حقوق بشرکشوررا بسوی یک رژیم مترقی و خالی ازفسادتباهی سوق دهدحداقل فرصت راداد. اکنون بانهایت توقیربرنامه کوتاه مدت دولت رابحضورنمایندگان محترم تقدیم می‌نمایم وبرای اجتناب ازاطاله کلام برنامه تفصیلی ودرازمدت را نیزتکثیر نموده ودراختیار آقایان محترم خواهم گذارد.

رئوس برنامه‌های فوری دولت

۱-انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور وجایگزین نمودن ان با یک دستگاه اطلاعاتی درخدمت استقلال وامنیت کشور وملت (احسنت)
۲- محاکمه سریع غارتگران ومتجاوزان به حقوق ملت (احسنت)یاازطریق دادگاههای موجود ویا ازطریق تدوین وارائه قوانین موردنیاز به مجلسین جهت ایجاددادگاههای ملی بااختیارات خاص.
۳- انتصاب یک کمیسیون بی نظرجهت رسیدگی به کارهای گذشته وسوابق خدمتی مامورین ساواک و تحویل خلافکاران به مقامات قضایی برای محاکمه و مجازات عمل.
۴- آزادی کلیه زندانیان سیاسی کلیه کسانیکه برخلاف اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقرار انهامشروعیت قانونی نداشته محکوم شده‌اند بایستی آزادگردند. (احسنت)
دراین موردبسیارمسرورم که به اطلاع برسانم امروز صبح ۶۷ نفراززندانیان محکوم به حبس ابد آزادشدند.
۵- اعاده حیثیت کلیه زندانیان سیاسی که بعداز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون گرفتارشده‌اند.
۶- پرداخت غرامت معقول ازطرف دولت به کلیه کسانیکه بجرم سیاسی برای مدتی بیش ازیکسال درزندان بسربرده‌اند ویااینکه بجرم سیاسی موردآزار قرارگرفته ونقص عضو پیدانموده‌اند (ازسال ۱۳۳۲ تاکنون)
۷- پرداخت غرامت متناسب ازطرف دولت به بازمانده‌های صغیرویاتحت کفالت کلیه کسانی که در زندانهای باصطلاح امنیتی جان خودراازدست داده‌اند (ازسال ۱۳۳۲ تاکنون).
۸ – لغوتدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید درشهرهایی که حکومت نظامی در انها برقراراست.
ضمناباطلاع نمایندگان محترم میرسانم که حکومت نظامی درشیرازملغی شده وانشاالله درهفته آینده دریکی ازاستانهای بزرگ کشوراین اقدام تکرارخواهدشد.
۹- اعلام رسمی کشته شدگان سیاسی اخیربعنوان شهداازطریق گذراندن قانون ازمجلسین.
۱۰- پرداخت غرامت ازطرف دولت بخانواده شهدا وبه انهایی که درمبارزات اخیر دچارنقص عضوشده‌اند.
۱۱- پایان دادن باعتصابات باهمکاری مراجع محترم تقلیدروشنفکران صاحب رسالت کارگران وصنعتگران
۱۲- ایجادیک زمینه نزدیک همکاری بین دولت وعالم روحانیت بطوریکه آیات عظام ناظربراجرای درست امورباشند
۱۳- ترمیم خرابهای اخیروبجریان انداختن امورروزمره کشور.
۱۴- بجریان انداختن امورتولیدی کشوروبهبود وضع اقتصادی.
۱۵- برنامه ریزی برای ایجادیک انتخابات ازاد درسطوح مختلف (ازانجمن روستا تاانجمن شهر) وانتخابات آزاد شهرداریها وبالاخره انتخابات مجلسین شورا وسنا.
۱۶- اخراج کلیه کارمندان خارجی زائدوکارگران خارجی غیرمجازازکشور.
دراینجاباطلاع میرسانم که دراغتشاشات اخیربازارتهران ۱۹۰ نفر افغانی دستگیرشده‌اند که همه انهاکم وبیش مسلح بودند. دستوردادم انهارابه مرز بازنگردانندچون بایستی درایران ودردادگاههای جزایی محاکمه ومجازات شوند (آفرین).
۱۷- ایجادامنیت اجتماعی درپناه قانون.

سیاست خارجی دولت ایران

سیاست خارجی این دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی وخارجی صداقت درروابط بین المللی وصراحت ازهرجهت خواهدبود. براساس این سه اصل است که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق ومنافع ملت ایرن راکه متضمن تمامیت ارضی وحدت حاکمیت وامنیت ملی است حفظ کند.

خطوط کلی سیاست خارجی دولت که براصول فوق استوارخواهدبود عبارت است از:

۱) تقویت وتوسعه روابط سیاسی ـاقتصادی وفرهنگی باکشورهای اسلامی.
۲)حفظ وتوسعه روابط باکلیه دول جهان بخصوص همسایگان براساس احترام متقابل ـعدم مداخله درامور یکدیگر وهمزیستی مسالمت آمیز باتوجه کامل به منافع عالی ملت ایران.
۳)باتوجه به وجوه مشترک وبستگیهای ملت ایران باملل درحال رشد دولت ایران به توسعه روابط با این کشورها کوشاخواهدبود.
۴)ازانجاکه پیشرفت برنامه‌های توسعه اقتصادی واجتماعی ومالا تحقق آرمانهای ملت ایران باوجودصلح وارامش درروابط بین المللی ملازمه دارد دولت ایران ازهرگونه تلاش وکوششی که درجهت رفع تشنجات بین المللی صورت پذیرد پشتیبانی خواهدکرد. بعبارت دیگر دولت دراختلافات وکشمکشهای بین المللی بطورنسنجیده وبگونه‌ای ناپخته طرف یکی را دردعوی علیه دیگری نخواهدگرفت. بلوط ازآتش بیرون نخواهدآورد ودربرابرمسائل ومعضلات خارجی موضعی راکه منطبق بامنافع واقعی ملت ایران وسازگار بااصول اعلام شده سیاست ملی ایران است اتخاذخواهد نمود.
۵)سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قیدوشرط از اصول منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاق‌های مربوط می‌باشد ودرراه اجرای این هدف در حفظ وحمایت ازحقوق بشروکمک به تحقق خواسته‌های مشروع مللی که درراه رهایی ازقیدوهرگونه استعماریا آثاران تلاش می‌کنند اهتمام خواهدنمود.
۶)درزمینه رفع تبعیض نژادی ومبارزه با آپارتاید که مجمع عمومی ملل متحدرویه رژیمهای نژادپرست جنوب افریقا را بکرات محکوم کرده است دولت ایران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی بعمل خواهدآورد وبه این جهت تصمیم داردکه براساس قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی ودرجهت رفع ایرادات منطقی به سیاست گذشته درروابط خود با افریقای جنوبی تجدیدنظربنیادی بعمل آوردومنجمله فروش نفت را به افریقای جنوبی قطع خواهدنمود. (احسنت)
۷) درموردمسئله خاورمیانه دولت ایران کمال همبستگی را بابرادران عرب خودابرازداشته وازانهابخصوص ملت فلسطین درراه تحصیل حقوق حقه خود پشتیبانی کامل بعمل خواهدآورد ونظیرافریقای جنوبی فروش نفت را به اسرائیل موقوف خواهدساخت (احسنت). برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت بایدسازمان دیپلماسی خودراکه درواقع پیاده کننده ومجری سیاست خارجی است موردتجدیدنظرکامل وقطعی قراردهد تا عوامل منفی وموانعی راکه درگذشته وجودداشته مانندقانون شکنی تبعیض بی بندوباری حیف ومیل اعتبارات دولت وتسلط روابط برضوابط ازمیان برداشته شود. دولت من تصمیم قطعی دارد که دستگاه دیپلماسی مملکت رابطوراساسی اصلاح وبرای اجرای سیاست خارجی که اصول ان بعرض رسید پاکسازی وبااستفاده ازتمام امکانات که تفصیل ان ازحوصله این مختصرخارج است تجهیزنماید. دولت من متعدمیشود که دروزارت امورخارجه به قانون شکنی وعدم رعایت مقررات اساسنامه قانونی این سازمان خاتمه دهد ولوایح دیگری هم برای تکمیل اساسنامه مذکور همانطور که درخوداساسنامه پیش بینی شده دراسرع وقت برای تصویب قوه مقننه تقدیم نماید.

رئوس سیاست داخلی دولت

ـ تامین آزادی فردی واجتماعی یعنی آزادی عقیده آزادی بیان آزادی قلم درچهارچوب قانون اساسی کشور.
ـ اعاده حیثیت قوه قضایی وتامین استقلال ان.
ـ عدم دخالت دولت درامور تجارت مگر بعنوان برنامه ریزی ارشادوکنترل.
ـ عدم دخالت دولت درامورصنعت مگر صنایع نفت وگاز وموادرادیواکتیو ونفش دولت درصنایع به منظوربرنامه ریزی ارشادکنترل وحمایت موجه.
ـ عدم تمرکز درکلیه امورکشاورزی وتجدیدسازمان استانداریها بمنظورآمادگی وجوابگویی موثر به این برنامه.
ـ تامین رفاه کارمندان دولت ازطریق متناسب ساختن حقوق بحداقل معیشت وایجادامکانات رفاهی جنبی ضمن کوشش دربالابردن بازده کاری کارمندان.
ـ مبارزه پیگی ربا فساد چه دردستگاههای دولی وچه دربخش خصوصی.
ـ برنامه ریزی زمان بندی واجرای درجهت خودکفایی کشاورزی ودامپروری کشور.
ـ مبارزه شدید وهمه جانبه باتورم.
ـ اجرای موثر برنامه تامین اجتماعی ومحدودکردن ان به برنامه‌های واقعی دولت.

قبل ازارائه جزیئات برنامه کاروزارتخانه‌ها دردولت اینجانب نظرنمایندگان محترم رابدوتغییراساسی زیردردوزارتخانه جلب می‌نمایم.

آصف ـ همه رامنحل کنید.

نخست وزیر ـ

۱- بمنظورجلوگیری ازهرگونه دخالت ناروای دولت درامور دانشگاههاواستقلال واقعی انهادردولت اینجانب وزارت علوم واموزش عالی منحل وبجای ان اداره‌ای در نخست وزیری بمنظوربرنامه ریزی وهمآهنگی دانشگاههاومدارس عالی وتامین بودجه انهاباتوجه به نیازهای اموزش عالی کشورتشکیل خواهدشد (دراینمورد لایحه‌ای با نظراساتیدمحترم دانشگاههاتنظیم وتقدیم مجلسین خواهدشد).
۲- بمنظور جلوگیری ازهرگونه دوباره کاری وضمنالوث شدن مسئولیتها سازمان برنامه وبودجه موردتجدیدنظر وتقلیل سازمان قرارگرفته تاانجا که بتواندجوابگوی نیازهای کشوردربودجه بندی گزارشدهی وکنترل اجرا باشد نه بیشترونه کمتر (دراین موردنیز لایحه‌ای با همکاری کارشناسان برنامه ریزی تهیه وتقدیم مجلسین خواهدشد).

برنامه کار سایروزارتخانه‌ها تهیه گردیده که به ساحت مقدس مجلس جهت اطلاع بررسی واعلام نظرتقدیم می‌گردد.

این بودسخنانی که بطورکلی عرض کردم اماانچه که نمی‌بایستی ازان غافل بود شرایط واقعا اسفناک مملکت است من وارث این اوضاعی شده‌ام که بهیچوجه دخالتی دران ندارم من وارث یک مملکت پرآشوب ویک سازمان بهم ریخته‌ای شده‌ام که دراین مدت بیست وپنج سال جززندان وجزتبعید وجزخانه نشینی هیچ نقشی دران نداشته‌ام واگراوضاع مسلمامثل چندسال قبل بوددعوتی از من برای نخست وزیری نمی شددراینصورت وباکمال خضوع دربرابرنمایندگان محترم مجلس شورایملی تقاضای همکاری صمیمانه می‌کنم نه برای دولت من نه برای شخص من ونه برای همکاران من. بلکه برای نجات مملکت ازخطرنابودی من راهی راکه در ۲۵ سال گذشته رفته‌ام ادامه خواهم داد وبقانون اساسی احترام خواهم گذاردولی برای من قانون اساسی این قانون اساسی نیست که دراین چندسال موردعمل قرارگرفته است می‌بایستی استقلال قوه‌های قضاییه ومقننه ومجریه را درعین پاکیزگی اعاده کنیم تابتوانیم جوابگوی معضلات اقتصادی ومشکلات گوناگون کنونی کشورباشیم من می‌خواهم برای اخرین بار این مطلب بسیارمهم راعرض کنم دراین شرایط بحرانی هرکس اعم ازقوای انتظامی کشورارتش شاهنشاهی یاهرقدرتی که برای ایجادنظم دولتی بااین برنامه جلوی نمایندگان محترم می‌آید آن دولت نمی‌تواند دولت اختناق وارتجاع نامیده شودمن با این برنامه آمده‌ام ولی ماامروز احتیاج به قوای ارتش وژاندارمری داریم وتوجهتان رابوضع بسیاراسفناک پلیس جلب می‌کنم وانشاالله باهمکاری آقایان وتمام ملت ایران باصبروپشتکار وجسارت یکی بعدازدیگری تمام مشکلات رابرطرف خواهیم کرد. دراین عمل از پشتیبانی شماوازدعای آیات عظام وازمرحمت مراجع تقلیداستمداد می‌طلبم وامیدوارم که دراین راه همه دوستان وآشنایان که هیچ چیز جزصلاح کشور ومملکت رانمی خواهند مدنظرداشته باشند مرایاری دهند. درخاتمه بااجازه نمایندگان محترم وزرای کابیه رابشرح ذیل حضورتان معرفی می‌کنم.

۱- خودبنده تا تعیین تکلیف شهربانی وژاندارمری وپیداکردن یک نفر واجدشرایط وزارت کشورراهم قبول کرده‌ام (مبارک است)
۲- وزیرکارواموراجتماعی :منوچهرآریانا (مبارک است)
۳- وزیرمشاوروسرپرست وزارت اطلاعات وجهانگردی :سیروس آموزگار (مبارک است)
۴- وزیرصنایع ومعادن :دکترعباسقلی بختیار (مبارک است)
۵- وزیراموراقتصادی ودارایی :دکتررستم پیراسته (مبارک است)
۶- وزیرجنگ :تیمسارارتشبدجعفرشفقت (مبارک است)
۷- وزیربهداری وبهزیستی :دکترمنوچهررزم آرا (مبارک است)
۸- وزیرمسکن وشهرسازی :مهندس جوادخادم احمدآبادی (مبارک است)
۹- وزیرآموزش وپرورش :دکتر محمدامین ریاحی (مبارک است)
۱۰- وزیرپست وتلگراف وتلفن :مهندس لطفعلی صمیمی (مبارک است)
۱۱- وزیرکشاورزی وعمران روستایی :منوچهرکاظمی (مبارک است)
۱۲- وزیردادگستری :یحیی صادق وزیری (مبارک است)
۱۳- وزیرامورخارجه :احمدمیرفندرسکی (مبارک است)

درخاتمه باکمال خوشوقتی عرض می‌کنم که دراین لیست وزرایی که خدمت خانمها و آقایان ارائه شد هیچکدام ازاین آقایان درمدت این ۲۵ سال سمت وزارت نداشته‌اند و اگر در کابینه‌ای شرکت می‌کردند چون دارای مسئولیت مشترک بودند ممکن بود مورد ایراد قرار بگیرند البته اگر ایرادی هست درمورد مسائل بنده جوابگوخواهم بود .(احسنت)

(دراین موقع عده‌ای که درلژ تماشاچیان نشسته بودنددست زدند)

رئیس ـ خواهش می‌کنم تماشاچیان هیچگونه تظاهراتی نفرمایند والاازماده ۱۹۰ آئین نامه داخلی مجلس استفاده خواهم کرد.

پزشکپور ـ جناب رئیس برای اولین باربود درتاریخ پارلمان که شاهد چنین وضعی شدیم جنابعالی دستور بفرمایید تحقیق شوداین تعداد از تماشاچیان چه ازطریق وبچه صورت به مجلس آمده‌اند ونتیجه تحقیق به مجلس شورای ملی گزارش داده شود.

رئیس ـ درهرحال از بازرسی مجلس خواهیم خواست رسیدگی کنند و ببینند این اشخاصی که دست زدند بوسیله چه اشخاصی واردجلسه شده‌اند فکر می‌کنم این کاربخاطرعدم اطلاع ازمقررات مجلس بوده است.

- اعلام دستوروتعیین موقع جلسه آینده ـپایان جلسه

۹- اعلام دستوروتعیین موقع جلسه آینده ـپایان جلسه.

رئیس ـ برنامه دولت طبع وتوزیع وبرای نمایندگان محترم ارسال خواهدشد. دستورجلسه آینده مجلس شورای ملی بحث دربرنامه دولت ساعت ۹ صبح روزیکشنبه خواهدبد ازنمایندگان محترمی که داوطلب صحبت هستندخواهش می‌کنم نامنویسی بفرمایند برنامه دولت ازصبح روزیکشنبه مطرح می‌شود. بااجازه خانمها وآقایان جلسه امروز راختم می‌کنیم

(جلسه ساعت ده وچهل وپنج دقیقه پایان یافت)

رئیس مجلس شورای ملی ـ دکترجوادسعید.

- پرسش نمایندگان

۱۰- پرسش نمایندگان.

سئوال ازدولت بوسیله آقای محمدحسین اسحقی نژاد

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما همانطوریکه استحضارداریدحوادث مکرری که مرتبابصورت وسیع وگسترده درکلیه شهرستانهای مملکت بخصوص درتبریز ـمشهد ـقزوین بوقوع پیوسته وسبب قتل وجرح افرادبیگناه گردید.
منجمله حوادث تاسف آوری که روزیکشنبه ۱۳۵۷/۱۰/۱۷ سردرود وروزدوشنبه ۱۳۵۷/۱۰/۱۸ درشهرستان تبریز که (حوزه انتخابیه این خدمتگزارمیباشد)صورت گرفته است.
خواهشمنداست مقررفرمایندمسئولین امردراسرع وقت درمجلس شورایملی حضوربهم رسانیده وبه پرسشهای زیر پاسخ گویند:
۱- تعدادمقتولین ومجروحین ومصدومین حوادث اخیرتبریز ـسردرود ـآذرشهر ـمشهد ـقزوین ـمرند ـمیانه واهر ـچندنفربوده وانگیزه چنین کشتار فجیع وشلیک بسوی مردم بی دفاع چه بوده است؟
۲- چه کسانی مسئول وقوع این حوادث وآتش سوزیهای خانمانسوز بوده وتاکنون چه اقدامی درموردمجازات و معرفی مسببین اصلی انجام گرفته است.
۳- برای پیشگیری وجلوگیری از تکراروقایع وحوادث تاسف اور مشابه درسطح مملکت چه تدابیری اتخاذگردیده است.
نماینده مردم تبریز درمجلس شورای ملی ـ محمدحسین اسحقی نژاد.

سئوال ازدولت بوسیله آقای کریم آصف

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما برابرماده ۱۵۲ آئین نامه داخلی مجلس مقررفرمایندسئوال زیربه دولت ابلاغ گردد.
ازتاریخ ۵۷/۹/۲۹ درحدودیکصدوبیست تن ازاستادان دانشگاهها دردبیرخانه دانشگاه تهران بمنظوربازگشایی دانشگاههای کشور تحصن اختیار نموده‌اند بسیارمایه تاسف است که یادآورشوم شهادت مهندس کامران نجات اللهی استادبرجسته دانشگاه پلی تکنیک بهمین سبب بوده است.
دولت اعلام نمایدچراتاکنون بااستادان ارجمندی که دردبیرخانه دانشگاه تهران تحصن اختیارنموده‌اند مذاکره ننموده وبرای بازگشایی کلیه دانشگاههای کشور که موردخواست انان است اقدامی نمی‌کند هرنوع تاخیردربازگشایی دانشگاههاویاهرنوع مسئولیت که بهمین سبب پیش اید متوجه دولت حاضرخواهدبود.
باتقدیم احترام ـکریم آصف نماینده مردم دزفول درمجلس شورای ملی.

تذکربه دولت وسیله آقای دکترپرویزاربابی

ریاست محترم مجلس شورایملی جناب آقای دکترسعید
احتراما پیشنهادمیشود :نظربراینکه درحوادث ناگوار یکسال اخیرکشورتعدادکثیری ازهموطنان عزیزماجان شیرین خودرا ازدست داده‌اند وازانجایی که چندین بارنیزرسما درکشورعزای ملی اعلام شده است وبه اعتباراینکه احساسات مردم شریف ایران الهام بخش نمایندگان مجلس شورایملی می باشدلذابمنظور احترام وبزرگداشت نیات ملت ایران پیشنهادمیشوددراغازاین جلسه اعلام به سکوت وتجدیدجلسه فرمایند.
ازسوی فراکسیون آرمان ایرانیان ـ دکترپرویزاربابی.

تذکربه دولت وسیله آقای دکترعبدالصمدرفعت

جناب آقای دکتربختیارنخست وزیر محترم
درروزپنجشنبه چهاردهم وجمعه پانزدهم دیماه ۱۳۵۷ یعنی درست مصادف با روزیکه انجناب فرمان نخست وزیری رادریافت داشته ودرصدداصلاح این مملکت برآمدید. عده‌ای مزدوروازخدابیخبر باچوب وچماق وچاقووشمشیر بجان مردم متدین متشرع وخداپرست شهرمیناب افتاده اقدام به آتش سوزی وجرح وضرب مردم بیگناه کرده‌اند ودرصددایجاد واقعه غیرقابل گذشت است اکنون که انجناب سرپرستی وزارت کشوررا بعهده گرفته‌اید استدعا دارد فورا هیئتی را برای تحقیق این واقعه به میناب اعزام تاازنزدیک علت واقعه راکشف ومقصرین ایجاد ناامنی را دستگیرتاسبب خونریزیهای بعدی نشود.
مردم شرافتمند درمقابل این متجاسرین ساختگی سکوت اختیارکرده ومنتظراقدام انجناب هستند.
نماینده مردم میناب درمجلس شورای ملی ـدکتررفعت.

تذکر به دولت وسیله آقای محمدصادق افتخار

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما به قراراطلاع درروزپنجشنبه ۱۴/۱۰/۵۷ درشهرلار یکی ازدرجه داران ژاندارمری که دارای دوقبضه اسلحه خودکاروکمری بایکصدوچهل تیرفشنگ بوده بسوی عده‌ای که گویاشیشه اتومبیل اوراشکسته‌اند تیراندازی نموده ودونفررامقتول وسه نفررامجروح مینمایداین عمل موجب خشم مردم شده اورابقتل میرسانند دراینموقع ستوان امیری افسرژاندارمری باتفاق یازده نفرژاندارم دخالت نموده ضمن تعقیب مردم درنقطه‌ای که تامحل واقعه یک کیلومتر فاصله دارد یکنفررابقتل میرساندچون شهردارای حکومت نظامی نبوده وحفظ انتظامات باشهربانی است عمل ژاندارمری خلاف مقررات بوده است لذامستدعی است بدولت تذکرفرمایید هیئتی باین شهر اعزام پس از بررسی نسبت به تعقیب ومجازات مسببین ومتخلفین از مقررات اقدام نمایند.
بااحترام ـمحمدصادق افتخار.

تذکربه دولت وسیله آقای محمدصادق فرمان

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماحسب تلفن جناب آقای فرماندار وجناب آقای دادستان ونمایندگان محترم طبقات مختلف کاشمرشب ۱۹و۱۳۵۷/۱۰/۲۰ مامورین شهربانی بدون هیچگونه دلیلی درروزهیجدهم روزعزای عمومی که دولت هم باحذف موسیقی ازرادیو پیروی ازمردم کرده بود اهالی کاشمر ترتیب راه پیمایی عظیم وآرامی بمناسبت شهدای مشهدمقدس وسایرشهرهای ایران باشرکت تمام طبقات درانروزمانندسایرشهرها داده وپایان می‌دهند متاسفانه عده‌ای بدون جهت وعلتی توسط مامورین شهربانی گلوله باران می‌گردند که یکنفربیگناه شهید ودونفرمجروح که وضع انهاخطرنک است ونیزدرروز نوزدهم مجددا مامورین موقعیکه مردم شهیدروزقبل راتشییع میکرده‌اند بگلوله می‌بندند یکنفردیگررا شهید و ۷ نفر رامجروح میکنندبطوریکه اهالی اظهارمیدارند ازموقعیکه رئیس شهربانی جدید از تهران اعزام شده کرارا اهالی موردضرب وجرح قرارگرفته‌اند مضافا بابستن خیابانی که اداره شهربانی درآن می باشداشخاصی که احتیاج به دارو ودرمانگاه دارنددچارزحمت ومشکل کرده است جریان وقایع به شهربانی خراسان ومعاونین محترم شهربانی کل اطلاع داده شده ریاست محترم شهربانی خراسان بدلیل ناآرامی هاوشکایات اهالی ازرفتارواعمال خشن رئیس شهربانی وبعضی ازمامورین ان تقاضای تعویض نامبره راازمرکزنموده است خواهشمنداست بدولت ابلاغ فرمایند سریعا دستور تعقیب مسببین وعاملین وآمرین وقایع ۱۸و۵۷/۱۰/۱۹ که دونفرکشته وسه نفرمجروح داشته ونیز مسببین وعاملین وقایع ۵۷/۱۰/۵ و۵۷/۹/۱۷ که سه نفرشهید و۲۶ نفرمجروح وسیله مامورین ژاندارمری داشته صادروبرای عبرت وتسکین خاطر مردم شریف و متدین و بیگناه کاشمرهرچه زودترمتهمین ومجروحین طبق پرونده‌های موجودتحویل دادسرای شهرستان کاشمرو مقامات ذی صلاح جهت مجازات گردندمتذکرمیگرددجریان وقایع هفدهم آذرماه وپنجم دیماه طبق تذکرنامه‌ای در ۹۵۷/۲۳ و۵۷/۱۰/۶ ۷ توسط آنجناب به دولت اعلام شده ودرتاریخ ۵۷/۱۰/۶ تلگرافابجناب نخست وزیر وزیرکشور وزیردادگستری ودادستان کل اعلام شده متاسفانه اقدامی تابحال مشهودنگردیده بدین وسیله این تذکرداده می‌شود تا بدولت جهت تعقیب مسببین و عاملین وقایع فوق الذکر اعلام گردد درصورتیکه سریعا اقدام نشودوظیفه قانونی اقدام خواهدشد.
محمدصادق فرمان نماینده مردم کاشمر.

تذکر به دولت وسیله آقای طاهرجوکار

جناب آقای دکترجوادسعید ریاست محترم مجلس شورایملی
احترامادرجلسه علنی روز ۱۶ آذرماه سال جاری ضمن ایراد نطق قبل ازدستور درباره وقایع ناگوار که تاان تاریخ از حوزه انتخابیه‌ام شهربهبهان اتفاق افتاده بودبه تفصیل صحبت نمودم وازمسولان امورتقاضانمودم که سریعادر پیگیری نتایج نامطلوبی که براثروقایع رخ داده بودرسیدگی لازم راخصوصاازجهت جلوگیری ازتکرار ان معمول و نتیجه رابمجلس شورای ملی واینجانب گزارش نمایند صرفنظرازاینکه تقاضای مزبور موردتوجه قرارنگرفته مشاهده می‌گردد که حوادث دردآوردیگری دراین محل اتفاق افتاده است که ذیلابشرح ان مبادرت می‌ورزد:
۱- درتظاهرات روز ۵۷/۱۰/۸ ازطرف مامورین انتظامی بطرف مردم تیراندازی می‌شود که پی امد ان چندین نفرزخمی ودونفربه اسامی آقایان سیدعلی نورالدینی (طلبه علوم دینی)ومحمدعدالت (دانش آموز)کشته می‌شوند.
۲- درروز ۵۷/۱۰/۹ بدون برگزاری هیچگونه تظاهراتی راننده جوانی بنام آقای ابراهیمی ماهی زاده مورداصابت گلوله یکی ازمامورین انتظامی قرارمیگیردوکشته می‌شود.
۳- درتظاهرات بعدازظهر روز ۵۷/۱۰/۱۸ درنتیجه تیراندازی مامورین به طرف مردم عده‌ای مجروح که تعدادی از مجروحان بنام آقایان بهمن علاج بهرام مشکل گشا احمدرزاقی بهبهانی پرویزپاکدل جبیب الله بنده کاظم نهایی منصوربرکت مالک علوی ومجید اشرف مدرس دربیمارستان شیروخورشیدسرخ محل بستری می‌گردند.
۴- صبح روز ۵۷/۱۰/۹ درجه داری بنام آقای قربان محبت مورد حمله عده‌ای قرارمیگیردوکشته می‌شود. باعرض مراتب فوق تذکرنامه دیگری بماده ۱۵۱ آئین نامه داخلی تنظیم و تسلیم می‌دارد مستدعی است انراجهت پی گیری واعلام نتایج حاصله وتعقیب ومجازات مسببین این وقایع به دولت ابلاغ ونتیجه را اعلام فرمایند ناگفته نماندکه درشهربهبهبان مقررات حکومت نظامی اعلام نگردیده است.
بااحترام جوکار ـنماینده شهرستان بهبهان.

تذکربه دولت وسیله آقای عبدالعباس طرفی

جناب آقای دکترسعید ریاست معظم مجلس شورای ملی
احترامابعرض میرساند ساعت ۹ صبح روزدوشنبه مورخه ۵۷/۱۰/۱۸ درشهرسوسنگرد مرکزشهرستان مرزی دشت میشان حوزه انتخابیه اینجانب تظاهراتی صورت گرفته ومتاسفانه با اینکه شهر مزبورمشمول مقررات حکومت نظامی نبوده براثرتیراندازی مامورین انتظامی چندنفرکشته وعده‌ای مجروح گردیده‌اند.
اینکه باستنادماده ۱۵۱ آئین نامه داخلی مجلس مستدعی است این تذکرنامه بدولت ابلاغ تانسبت به تعقیب و مجازات مسببین این فاجعه غم انگیزاقدامات قانونی معمول ونتیجه راامر به ابلاغ دارند.
باتقدیم احترام ـعبدالعباس طرفی ـنماینده مردم دشت میشان درمجلس شورای ملی.

تذکردولت بوسیله آقای لطیف شیخ الاسلامی مریوانی

ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در تاریخ روزسه شنبه ۱۳۵۷/۱۰/۱۹ یک چریک ژاندارمری درشهرستان مریوان زنی را فریب داده وبه شهرستان مریوان می آوردفامیل زن متوجه می شوندبرای برگرداندن اوبه شهرمی آیند. مردم شهرهم متوجه می‌شوند چریک راکه ظاهراهم مسلمان نیست به مسجدجامعه شهربرای عبرت ویاتنبیه می برندمرزبان وفرمانده گروهان ژاندارمری متوجه می شوندسعی میکنندکه چریک را ازدستشان بگیرند بلافاصله دستورتیراندازی صادر می نماینددرنتیجه یکنفر کشته و ۱۰ نفرزخمی می شودکه حال یکی ازانهاوخیم است باتوجه باینکه این وضع ثابت می‌نمایند دراین موقعیت حساس مملکت انچه به فکراین نباشد مملکت است وبازدست ازتعرض به بناموس مردم برنمیدارند ازحضورمبارک استدعا داردمقررفرمایید که دولت دراین مورداقدام لازم معمول وترتیبی امرباتخاذ فرمایید که قاتلین و مسببین بدادگاه عدالت تسلیم تاباعث تسکین حال مردم مسلمان منطقه مریوان شودشهرستان مریوان تنها شهرستان مرزی کردستان است که درتظاهرات اخیر برضدرژیم اقدامات خشونت باری که منجربه زخمی شدن هم باشدانجام نداده‌اند فکرمیکنم این مردم شایسته هستند که تسکین داده شوند.
باتقدیم احترامات فائقه ـلطیف شیخ الاسلامی مریوانی.

تذکربه دولت بوسیله آقای غلامرضا هاشمی

جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی
متاسفانه طبق گزارش رسیده ازشهرستان میاندوآب که حوزه انتخابیه اینجانب می باشدبعدازظهرروزشنبه ۵۷/۱۰/۹ گروهی ازفرهنگیان وقاطبه ی اهالی درحالیکه بامتانت وهوشیاری تظاهرات آرام وراه پیمایی داشته‌اند بدون هیچگونه علت موجهی مورد شلیک مامورین انتظامی قرارمیگیرند باتوجه باینکه شهرستان میاندوآب وحومه خارج ازشمول اعلام مقررات حکومت نظامی می باشدعلیهذا بدولت ابلاغ گردد دراسرع وقت هیئتی به محل اعزام وبچگونگی امررسیدگی و اعلام دارند.
۱- علت تیراندازی بروی مردمی که با اگاهی تظاهرات داشته‌اند چه بوده است.
۲- تعقیب مسببین کشتاردرچه مرحله‌ای است.
۳- برای جلوگیری از تکرارچنین حوادث چه پیش بینی‌هایی درنظرگرفته شده است.
۴- برای مجازات عاملین حادثه شوم روزمذکور که خانواده‌هایی داغدارگردیده چه اقدام قانونی برای مجازات خطاکاران بعمل آمده است وبچه علت ماموران ومسئولان شهری درانجام وظیفه قانونی خودکه پیشگیری از این قبیل وقایع است کوتاهی کرده‌اند.
بدیهی است بااعتقادکامل به حکومت قانون وامکان هرگونه تظاهرات قانونی درپناه قانون تکرارهرگونه حادثه‌ای نظیر واقعه شهرستان میاندوآب رانتیجه ضعف مسئولان میداند.
بااحترام ـغلامرضاهاشمی نماینده مجلس شورای ملی ازشهرستان میاندوآب.

تذکربه دولت وسیله آقای هادی تربتی

جناب آقای دکترجوادسعید رئیس محترم مجلس شورایملی
احتراماضمن ادای مراسم باستحضارمیرساند درتاریخ ۵۷/۹/۱۱ درشهرتربت یکنفرکشته شد که تذکرلازم جهت رسیدگی بدولت وقت داده شد که اقدامی بعمل نیامد ودرتاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۹ نیزتعداد۱۳ نفرکشته وجمعی مجروح ومضروب شدندعلیهذا متمنی است مقررفرمایید باانعکاس مراتب بدولت خواسته عمومی واینجانب که اعزام هیئتی برای رسیدگی وتعقیب مسببین ومحرکین وعاملین رویدادهای مذکوردرشهرتربت است بمرحله اجرا درآورند زیرادرصورت تسامح وتعلل حوادث خونین دیگری رخ خواهدداد.
بنابراین چون ازنظرامیدواری مردم به رسیدگی حوادث وتامین رفاه واسایش خانواده کشته شدگان که باازدست دادن سرپرست خانواده سرگردان ومعطل مانده انداعزام یک هیئت ازطرف دولت واقدام عاجل دراین مورد کمال ضرورت رادارد تسریع درانعکاس مراتب موردتقاضای اینجانب است خواهشمندم نتیجه اقدام راامرباعلام فرمایید.
باتقدیم احترام ـهادی تربتی نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس شورای ملی.

تذکربه دولت وسیله آقایان :محسن اجاق. علی اکبرمعتضدی. دکتررشیدیاسمی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما دراولین روزورد آقای بختیار به مجلس شورای ملی جهت روشن شدن موضوع اعمالی که درکرمانشاه انجام یافته است بدینوسیله مبادرت به صدور این سئوال می‌شود:
۱- دروقایع کرمانشاه افرادبیگناهی کشته ومجروح شدند ـچه درضمن تظاهرات ارام وچه درضمن ادای فریضه مذهبی. آیات عظام کرمانشاه که مورداحترام همه طبقات کرمانشاه هستندتذکراتی دراین موردبه مامورین داده‌اند که موردنظرقرارنگرفت ازان نظر که تعدادزیادی ازهمشهریان کشته وزخمی شده‌اند خواهشمنداست دستور فرمایید دولت که فرمان شاهنشاه را اخذکرده است هرچه زودتربه این موضوع رسیدگی وگزارش کامل انرا بمجلس تقدیم بدارند.
۲- چون دروقایع چندماه گذشته خسارات فراوانی به مردم وپیشه وران واردشده استیفای حقوق انانرا ازدولت خواستارم.
۳- خواهشمنداست ازهرطبقه ومقامی که دخالت دراین امورضدمردمی داشته باشندمعرفی که ملت شریف ایران بخصوص هم شهریان عزیز موردشناسایی قراردهند.
باتقدیم احترام محسن اجاق ـعلی اکبرمعتضدی.

تذکربه دولت وسیله آقایان :رحمانقلی سیدی و...

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما :باتوجه باینکه درقانون امورگمرکی دربندهای ماده ۳۷ بسیاری از اقلام نظیر اشیای باستانی اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگ وتمدن سایرکشورها ظروف عادی وقرقره ومدال ونشان‌هایی که ازطرف دولت‌ها وموسسات خارجی باتباع ایران اعطا می‌شود مشمول فعالیتهای گمرکی میشوندمعلوم نیست روی چه اصل وهدفی چنین سیاستهایی نصیب بسیاری از اقلام ضروری وحیاتی وارداتی نشده است.
انچه که دراین زمینه فوریت واولویتی فراوان دارد ضرورت معافیت ماشین آلات کشاورزی ووسایل یدکی ان از حقوق گمرکی وکسرمتناسب سودبازرگانی ان است که هراندازه این وسایل ارزانتربه دست تولیدکننده برسداثرات غیرقابل انکاری درافزایش تولید دربرخواهدداشت.
بدین وسیله بدولت تذکرداده می‌شود که دراجرای چنین پیشنهادی اقدامات لازم رامعمول ونتیجه انرا به مجلس شورای ملی اعلام نمایند.
دکترمحمدستاری ـرحمان قلی سیدی ـدکترصدیق اسفندیاری ـدکترفیروزآبادی ـ لطیف شیخ الاسلامی مریوانی ـنورالله قدمی ـ کریم کاظمی ـدکترمحمدی کوشکی ـناصرالدین باقری ـدکترابوالهدی.

تذکربه دولت وسیله آقای دکترموسی درودی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون بهتراست هرچه زودترحکومت نظامی درقزوین لغوشودخواهشمنداست بدولت ابلاغ فرمایندمراتب را بررسی وشایدبتوان مرحله دوم الغای حکومت نظامی را درقزوین قرارداد. باتقدیم احترام ـدکترموسی درودی

تذکربه دولت وسیله آقای ناصرالدین باقری

بنام خدا
ریاست محترم مجلس شورای ملی
درنهایت تاثروتاسف اعلام میداردچندروزی است که ماموران انتظامی وسازمانی (ساواک سازمان دفاع غیرنظامی) باسلاح گرم وسردبیرحمانه وظالمانه وخصمانه پیش ازگذشته بمردم بی دفاع ومتدین بخصوص جامعه شریف روحانیت وفرهنگیان ودانشجویان ودانش اموزان عزیز این شهرستان حمله کرده اندوگروه کثیری رامضروب ومجروح ومحبوس نموده اندحتی ازپناهندگان به منازل مسکونی صرفنظرننموده‌اند بطوریکه وحشت ونفرت وخشم عمومی را برانگیخته‌اند زیراتاکنون چندین نفردانشجو ودانش اموزوروحانی ومعلم وزنان ومردان بیگناه با خشونت بیمورد رگبارگلوله ماموران انتظامی بخاک وخون کشیده شده‌اند ازجمله شهیدجوان دانشجوی عزیز مسعود دهقان و شهیدجوان دیپلمه ازخدمت مقدس سپاهی برگشته محسن مبینی عزیزوشهیده محترمه خانم شکوفه مروتی می‌باشند زیرااین انقلاب انقلاب کبیر ملت ایران راهمگان شنیده‌اند وصادقانه وشجاعانه این انقلاب راتایید نموده ومی نمایند زیرا این انقلاب وجنبش عظیم ملی محصول حداقل ۲۵ سال اعمال مغایر باقانون اساسی وروش خائنانه وظالمانه وغارتگرانه گروهی ازدولتهای خودکامه وفاسدبیوطن می باشدکه این روزهای سیاه وشوم را برای ملت بوجودآورده‌اند.
این انقلاب وجنبش ملی پدیده ایست ازنابودی آزادیهای اجتماعی یک جامعه مترقی مانندسلب ازادی قلم ـ آزادی بیان ـآزادی مطبوعات ودیگرآزادیهای یک جامعه دمکراسی این انقلاب ملی حاصل به زنجیرکشیدن فرشته عدالت وقوه قضایی مملکت ودرمقابل توسعه ظلم وستم وتجاوزبحقوق ملت ایران است این انقلاب ملی نتیجه نابودی قدرت وموضع واقعی قوه مقننه مطابق قانون اساسی می باشداین انقلاب ملی محصول بلندپروازیهای بیمورد وآمارسازیهای غلط ودروغهای عجیب دولتهای فاسد برای اغفال وگمراهی ملت ایران است. این انقلاب حاصل بسیاری ازبرنامه غلط وبیمورد دولتهای کذایی بخصوص شکست برنامه‌های کشاورزی و دامداری ملت ایران بدست خائنین شناخته شده امثال مهندس روحانیها ودکترمجیدیها می‌باشد.
این انقلاب وفریاد ملت ازغارت وچپاول وتاراج بیحدوحصر درامدوثروت ملی توسط گروه محدود بیوطن از مقربین دولتهای فاسدوخائن بملت برخاسته است که دیدیم چگونه ازوحشت خشم انقلاب ملت فراررابرقرار ترجیح داده‌اند ومیلیاردها تومان ازسرمایه ملی مابخارج ازوطن وبانکهای اروپایی وامریکایی منتقل کرده اندوبرای ملت ایران یک خزانه خالی واقتصاد ورشکسته درهم پاشیده بیادگارباقی گذاشته‌اند این انقلاب حاصل خون پاک وگلگون جوانان و زنان ومردان آزاده وآزادی خواه میهن پرستی است که زیرشکنجه ماموران بیرحم وجنایتکار وازخدا بیخبرساواک شجاعانه جان سپرده‌اند.
این انقلاب وجنبش ملی حاصل هزاران اعمال نامطلوب مسئولان اجرایی مملکت می‌باشد میدانیم جداازرهبری و ارشاد بیشتر این حرکت وجنبش ملی راامروز نسل جوان ایران یعنی دانشجویان ودانش آموزان مبلغین جوان دین و مذهب بعهده دارند که دریایی از احساس وشور وهیجان هستند ایامی‌توان این انقلاب و جنبش عمومی راباتانک و توپ وگلوله وکشتاروضرب وجرح وشکنجه وزندان سرکوب کرد ؟هرگزتصور نمی‌شود زیرا دیدیم که تاامروز با ریختن خون هزاران نفر ازهموطنان عزیزحکومتهی نظامی نتوانسته‌اند درایجادآرامش ونظم عمومی کاری ازپیش ببرند. جزاینکه باریختن هرقطره خون یک ایرانی میهن پرست آزادیخواهم یک انقلابی پرشوروازجان گذشته دیگری بپاخواسته است که امروزشاهد این حرکت وجنبش ووحدت عظیم ملی دراین راه انقلابی می‌باشیم ایا بهتر نیست ماموران انتظامی وطن عزیز ما راهی غیر ازخشم وغضب وخصومت درپیش گیرند وروش ارشادوسلوک رااتخاذنمایند. چودرطاس لغزنده افتادمور. رهاننده راچاره باید نه زور. بهرحال این نامه را زمانی نوشته‌ام که ازکشت وکشتار جانگداز وغم انگیز وویرانی شهرستان زادگاهم اطلاع یافته‌ام. ضمن محکوم کردن این روش خصمانه وخشونت بار ماموران انتظامی بامردم بیدفاع وشریف ومتدین وازادیخواهم ومیهن پرست تقاضادارد. ازدولت یا مقامات مسئول خواسته شوددراسرع وقت هیاتی برای رسیدگی فوری مجازات قانونی کسانیکه عامل این کشتاروضرب وجرح بیرحمانه بوده‌اند به شهرستان شاهی اعزام دارندونسبت به جبران خسارات مالی وجانی بمردم بیگناه اقدام لازم بعمل آید. بخصوص ازهرگونه تعرض وتجاوز بجان ومال مردم بیدفاع جلوگیری گردد.
نماینده مجلس شورایملی ـ ناصرالدین باقری.