New Server

قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده می‌باشد و در‌تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۴۷ برابر ۲۴ مه ۱۹۶۸ در بوداپست به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود‌اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در جلسه روز یک شنبه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان

‌دولت شاهنشاهی ایران ‌و

دولت جمهوری ملت مجارستان

‌با علاقه‌ای که به توسعه مناسبات و همکاری بین دو کشور در زمینه‌های فرهنگی و علمی و هنری و آموزشی و ورزشی دارند و با اعتقاد به اینکه این‌همکاریها در تشیید مناسبات دوستی بین دو کشور مؤثر خواهد بود تصمیم به عقد این موافقتنامه فرهنگی گرفتند و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به‌شرح زیر تعیین نمودند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران

جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه

‌از طرف دولت جمهوری ملت مجارستان

‌جناب آقای یانوس پتر وزیر امور خارجه

‌نمایندگان فوق پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین با رعایت اصل عمل متقابل و احترام به حاکمیت یکدیگر از طریق مقامات رسمی مسئول مساعی لازم را در توسعه روابط‌فرهنگی خود مخصوصاً در موارد مشروحه زیر به کار خواهند برد:

‌الف - همکاری بین دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی.

ب - مبادله اطلاعات و نشریات فرهنگی و علمی و هنری.

ج - تشکیل کنفرانسها و مبادله متخصصین در زمینه‌های علمی و آموزشی و هنری.

‌د - مبادله آثار و نشریات علمی و ادبی و هنری به زبان اصلی و ترجمه آن.

‌هـ - مبادله فیلم‌های مستند و برگزاری برنامه‌های کنسرت و تئاتر و نمایشگاههای علمی و هنری و مسابقات ورزشی.

‌ماده ۲ - طرفین متعاهدین نسبت به مبادله استادان دانشگاه و معلمان مدارس عالیه و دانشمندان بر طبق مقررات جاری و با توجه به امکانات خود و بنا‌به معرفی مقامات صلاحیتدار تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود.

‌ماده ۳ - طرفین متعاهدین در حدود قوانین خود و بنا به معرفی مقامات صالحه طرف دیگر تسهیلات و کمکهای لازم را نسبت به اتباع طرف مقابل در‌مورد تحصیلات تخصصی در دانشگاهها و مدارس عالیه و آرشیوها و کتابخانه‌ها و موزه‌ها فراهم خواهند نمود.

‌ماده ۴ - هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می‌شود که وسایل تحقیقات علمی دانشمندان و هنرمندان طرف دیگر را از طریق اعطای بورسهای تحصیلی‌و تحقیقی که با معرفی مقامات صلاحیتدار به عمل می‌آید تأمین نماید.

‌ماده ۵ - طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که شرایط لازم برای امکان شناسایی ارزش مدارک تحصیلی صادر از مراجع دو کشور را به منظور استفاده‌دانشگاهی مورد مطالعه قرار داده و موافقتنامه‌ای در این باره منعقد نمایند.

‌ماده ۶ - طرفین متعاهدین همکاری بین مؤسسات رادیو تلویزیونی خود را تشویق نموده و مبادله فیلمهای علمی و هنری را از طریق مقامات رسمی و‌مطابق مقررات مربوطه داخلی خود تسهیل خواهند نمود.

‌ماده ۷ - طرفین متعاهدین به منظور اجرای این موافقتنامه با تصویب مقامات صلاحیتدار خود برنامه‌های مبادلات فرهنگی و هنری و ورزشی برای‌دوره‌های معین تدوین خواهند نمود.

‌ماده ۸ - این موافقتنامه بر طبق قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده ۹ - مدت اعتبار این موافقتنامه سه سال خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های سه‌ساله دیگر قابل تمدید می‌باشد مگر این که یکی از طرفین‌متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت مربوطه فسخ آن را اعلام نماید.

‌این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و مجار و فرانسه تنظیم می‌شود و هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشند. در صورت بروز اختلاف‌در تفسیر مواد متن فرانسه مناط اعتبار خواهد بود.

‌بوداپست به تاریخ ۲۴ مه ۱۹۶۸ (۳ خرداد ۱۳۴۷)

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران

‌از طرف دولت جمهوری ملت مجارستان

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی