New Server

قانون راجع به معافیت اداره کل ثبت از پرداخت حقوق گمرکی و بازرگانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم


قانون راجع به معافیت اداره کل ثبت از پرداخت حقوق گمرکی و بازرگانی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - لوازم تهیه فیلم از اوراق پرونده‌ها و دفاتر املاک و نقشه‌ها و وسائل خواندن فیلمهای مذکور و تهیه عکس از آنها و لوازم عکس‌برداری‌و نقشه‌برداری و همچنین قطعات یدکی اشیاء مزبور که مورد نیاز اداره کل ثبت می‌باشد و مستقیماً یا توسط نمایندگی‌های مؤسسات مربوط در ایران‌سفارش داده می‌شود و به وسیله اداره کل ثبت از گمرک ترخیص می‌گردد تا تاریخ تصویب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارضی به استثناء حق انبارداری و باربری معاف خواهد بود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز پنج شنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی