New Server

قانون اجازه ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه جهت یادبود جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه جهت یادبود جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به موجب این قانون میزان بیست میلیون دلار مذکور در دو ماده واحده مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و هشت و هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه موضوع ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه‌های تاجگذاری به حداکثر سی میلیون دلارافزایش داده می‌شود که از ده میلیون دلار اضافی جهت ضرب سکه‌های یادبود جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران استفاده شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳٫۲۳ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی