New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سلام نوروزی کاخ گلستان ۱ فروردین ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم
آیین سلام نوروزی در پیشگاه شاهنشاه کاخ گلستان حسنعلی منصور و هیات وزیران


از سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سلام نوروزی کاخ گلستان ۱ فروردین ۱۳۴۳


نمایندگان این دوره قانونگذاری نمایندگان ایران تازه‌ای هستند که ثمره انقلاب اجتماعی ما است. البته روح و فکر و عمل آن‌ها نیز چنانکه خوشبختانه تاکنون دیده‌ایم با اصول این انقلاب تطبیق دارد، و اطمینان داریم که این روحیه‌ای که بوجود آمده باعث خواهد شد که ما همه شاهد تحقق هدفی باشیم که برای نیل بدان تلاش می‌کنیم، و طبعاً این هدف غیر از تأمین عالی‌ترین وضع اجتماعی برای افراد مملکت نمی‌تواند باشد.


از سال گذشته به این طرف بخصوص به طبقه بانوان ایرانی می‌توان تبریک گفت. انقلاب ما در سال گذشته کاملاً تثبیت شد و وارد صفحات تاریخ گردید، و امروز پایه آن طوری محکم شده است که قابل تزلزل نیست. موقعیت اجتماعی زن ایرانی اکنون دیگر امری مسجل است. از این پس وظیفه خود او است که این موقعیت را تثبیت و تکمیل کند و لیاقت ذاتی و فطری خود را بروز دهد، زیرا مطمئن هستم که زن ایرانی این لیاقت را دارد