پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در چهاردهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

سازمان دفاع غیر نظامی کشور


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در چهاردهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۰

اهمیت و ضرورت دفاع غیر نظامی را برای کشور در فرصت‌های مختلفی که پیش آمده تذکر داده و یادآور شده‌ایم. اکنون نیز به مناسبت فرارسیدن چهاردهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور، توجه و علاقه خاص خویش را نسبت به پیشرفت امور این سازمان ابراز می‌داریم و نه تنها همه مسئولان امور دولتی، بلکه به عموم افراد مملکت همکاری کامل و کمک انجام وظایف مهمی را که به عهده این سازمان محول شده‌است، توصیه می‌کنیم.

همانطور که ارتش شاهنشاهی به منظور دفاع از حدود و ثغور کشور به وجود آمده و منظماً پیشرفت کرده و متناسب با شرایط و ضرویات کنونی دنیا مجهز گردیده‌است، سازمان دفاع غیر نظامی کشور نیز که وظیفه آن آماده ساختن مردم برای مواجهه با اوضاع و شرایط استثنایی و مواقع اضطرار است، بایستی طوری مجهز گردد و سازمان یابد که بتواند سهم اساسی خود را در دفاع ملی ایفا کند. بدیهی است به همان علت که نیرومند شدن ارتش دلیل و علت جنگ نمی‌تواند باشد، توسعه و تجهیز سازمان دفاع غیر نظامی نیز مقدمه و نشانه جنگ نیست، بلکه این هر دو به موازات یکدیگر فقط وسیله تأمین امنیت و آمادگی کشور برای دفاع به شمار می‌رود.

در شرایط کنونی جهان که تهدیدهای روانی و اقتصادی و سیاسی و بالاخره نظامی غالباً احساس می‌شود، دفاع کلی کشور از دفاع غیر نظامی تفکیک‌ناپذیر است و از این راه دفاع غیر نظامی چه در زمان صلح از راه ایجاد آمادگی در مواجهه با سوانح طبیعی و وقایع غیر مترقبه و چه در زمان جنگ از راه ایستادگی در برابر آثار ناشی از آن، از عوامل اصلی دفاع ملی محسوب می‌شود. اکنون که سال تازه‌ای در حیات سازمان دفاع غیر نظامی کشور آغاز می‌شود، توفیق این سازمان را در انجام وظایف خطیر ملی که به عهده دارد و موفقیت کلیه طبقات مردم و سازمان‌های دولتی را در همکاری کامل با این سازمان خواستاریم.