قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای - مصوب ۱۳۵۷٫۳.۳۱

ماده واحده - پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای مشتمل بر یک مقدمه‌و چهار بند که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۲۵۳۶ در تهران به امضای نمایندگان دو دولت رسیده‌است تصویب و اجازه مبادله آن داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ در جلسه‌روز چهار شنبه سی و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه با علاقمندی به توسعه همکاری در زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته‌ای، با توجه به قراردادمنعقده بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه برای خرید دو نیروگاه هسته‌ای هر یک به ظرفیت ۹۰۰ مگاوات، با توجه به قصد دو دولت برای‌تسهیل ایجاد و بهره‌برداری از این دو نیروگاه به شرح زیر موافقت نمودند:

۱ - دولت فرانسه متعهد می‌شود تا حد امکان تسهیلات لازم را برای ایجاد نیروگاه‌های اتمی ایران ۳ و ایران ۴ به وسیله صنایع فرانسه با شرایط‌رضایتبخش فراهم نموده و سوخت مورد نیاز این دو نیروگاه را تا مدت ده سال تأمین کند.

برای این منظور دولت فرانسه متعهد می‌شود مجوزهای صادراتی لازم را با توجه به تعهدات بین‌المللی خود در تاریخ امضای این پروتکل و به شرط‌اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد تضمین استفاده صلحجویانه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوئی و حفاظت فیزیکی از سوی دیگر ونیز در مورد سوخت مصرف شده صادر نماید.

۲ - دولت شاهنشاهی ایران متعهد می‌شود استفاده صلحجویانه و غیر انفجاری از مواد هسته‌ای و تأسیسات و تجهیزاتی را که از طرف فرانسه داده‌می‌شود تضمین نماید.

اجرای این تعهدات بر اساس مقررات موافقتنامه ضمانت در چهارچوب معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای که در تاریخ ۹ فروردین ۱۹۷۳ بین دولت‌شاهنشاهی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضاء شده و (‌ذیلاً موافقتنامه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامیده می‌شود) انجام خواهدگرفت.

در هر صورت تا زمانی که مواد تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای صادره به ایران بر اساس قرارداد بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه یا موادهسته‌ای تولید شده به وسیله این تأسیسات و تجهیزات در خاک ایران باقی است ضمانت‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه ایران و آژانس بین‌المللی‌انرژی اتمی قابل اجرا خواهند بود.

۳ - قراردادهای منعقده بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه شامل انتقال مواد هسته‌ای خواهد بود که به علت ماهیت خود نیازمند حفاظت‌فیزیکی ویژه در دو کشور می‌باشد که اجرای آن منحصراً در مسئولیت هر یک از این دو دولت است.

برای این منظور ایران و فرانسه هر یک به سهم خود متعهد می‌شوند اقدامات حفاظتی لازم را انجام دهند و شیوه انتقال مسئولیت انجام حفاظت را درموقع انتقال مواد هسته‌ای تعیین نمایند.

میزان حفاظت مادی و گروههای مختلف مواد در نامه‌هایی که بین سازمانهای مسئول دو کشور همزمان با امضاء این پروتکل مبادله می‌شود تعیین‌خواهند شد.

قراردادهای حمل و نقل مربوط به ارسال موادی که در یکی از گروههای مزبور جای دارد از یک کشور به کشور دیگر باید شامل یک ماده مورد قبول‌مقامات مسئول دو کشور باشد که مسئولیت حفاظت مادی مواد را در مراحل مختلف حمل و نقل و نحوه انتقال این مسئولیت را بین دو کشور مشخص‌نماید. دو دولت نام و عنوان مقامات مسئول اجرای این ماده را به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

۴ - در مورد مربوط به سوخت مصرف شده در نیروگاههای هسته‌ای:

۱ - دولت فرانسه متعهد می‌شود از تصفیه مجدد و بازیابی مواد سوخت مصرف شده این نیروگاهها در فرانسه ممانعت ننماید. این دولت در موقع‌مناسب ترتیب انعقاد قراردادهای تجاری را با توجه به مقررات پروتکل حاضر و شرایط پیش‌بینی شده برای بازگرداندن پس مانده‌ها به ایران خواهد داد.

۲ - در هر صورت قبل از تصفیه مجدد سوخت مصرف شده در این نیروگاهها طرفین با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۳ - پلوتونیوم حاصل از این تصفیه مجدد برای مصرف‌کنندگان ایران یا مصرف‌کنندگان احتمالی دیگر که مورد توافق طرفین باشند برای تغذیه‌نیروگاههای اتمی و به شکل سوخت ساخته شده به منظور جلوگیری از ربوده شدن آن به هنگام حمل نقل مجدداً ارسال خواهد شد.

پروتکل حاضر به محض اطلاع دو دولت از پذیرش آن به وسیله یکدیگر لازم‌الاجرا خواهد بود. به تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷ مطابق با ۲۴ مهر ماه ۲۵۳۶ دردو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن متساویاً معتبر است.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران - اعتماد

از طرف دولت جمهوری فرانسه


پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار بند منضم به قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری‌از دو نیروگاه هسته‌ایمی‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی