‌لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشسرای عالی سپاه دانش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی سپاه دانش - مصوب ۶ آذر ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و ۳ دی ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی


‌ماده واحده - هیأت امنای دانشسرای عالی سپاه دانش از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.
۲ - وزیر فرهنگ و هنر.
۳ - وزیر دارایی.
۴ - وزیر آموزش و پرورش.
۵ - وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی.
۶ - مدیر عامل شرکت ملی نفت.
۷ - مدیر عامل سازمان برنامه.
۸ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۹ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.
۱۰ - رئیس دانشسرای سپاه دانش.
۱۱ - شش نفر از شخصیتهای علمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.

‌تبصره ۱ - به جای اعضاء مذکور در نه بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.

‌تبصره ۲ - هیأت امناء در اولین جلسه خود رئیس هیأت را انتخاب خواهند کرد.

‌تبصره ۳ - دانشسرای عالی سپاه دانش مشمول مقررات قانون هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب ۱۳۴۶۰۴۰۱۱ خواهد بود.

‌لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره به استناد ماده ۹ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه تهران و ماده ۲ قانون تأسیس وزارت علوم و‌آموزش عالی در تاریخ روز چهارشنبه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و در‌جلسه روز سه شنبه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی