‌قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشكيل شركت‌های سهامی زراعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین.

ماده ۱۷

به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه کار و تصویب طرحها و پیش‌بینی و اختصاص اعتبارات لازم برای هر یک از شرکتهای سهامی زراعی و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و اساسنامه آن برای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پیش‌بینی شده‌است:

- شورایی به نام شورای امور شرکتهای سهامی زراعی به ریاست وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و عضویت معاون‌وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در امور شرکتهای سهامی زراعی

- رییس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور

- مدیر عامل سازمان مرکزی‌تعاون روستایی ایران

- مسئول امور شرکتهای سهامی زراعی

- رییس مرکز تحقیقات روستایی مدیر کل حقوقی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی و دو نفر از مهندسین عالیرتبه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به انتخاب وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل می‌گردد.

مصوبات و تصمیمات شورای مذکور برای مسئولین و متصدیان امور شرکتهای سهامی زراعی در وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لازم‌الاجرامی‌باشد.

ماده ۱۸

برای دهاتی که در حوزه عمل یک شرکت سهامی زراعی قرار می‌گیرند انجمن واحدی نام انجمن واحد روستایی به جانشینی انجمن‌های‌دهات تابعه شرکت مزبور طبق مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌های ده تشکیل خواهد شد. در این مورد پس از اعلام وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستایی وزارت کشور نسبت به انحلال انجمن‌های دهات واقع در محدوده عمل شرکت سهامی زراعی و تشکیل انجمن واحد روستایی اقدام‌خواهد نمود.

تبصره - کلیه اموال و دارایی و تعهدات انجمنهای ده منحل شده طی صورت جلسه به انجمن واحد روستایی مزبور تحویل و منتقل می‌شود و انجمن‌واحد روستایی کلیه وظایف و اختیارات انجمنهای ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت به دهات واقع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعی انجام خواهدداد.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد ماده شانزده قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی رسیده بود در تاریخ روزشنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) مجلس سنا رسید و قابل اجراء است.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی