‌قانون اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان - مصوب ۸ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۱ امرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌افراد مشمول با داشتن یکی از شرایط زیر از انجام دادن خدمات مذکور در این قانون معاف هستند:

۱ - زنانی که داری شوهرند.
۲ - زنانی که کفیل منحصر به فرد خانواده هستند.
۳ - فرزند اناث منحصر به فردی که سن پدر یا مادرش از ۶۰ سال تجاوز نموده باشد.
۴ - فرزند پدر یا فرزند مادری که سن پدر یا مادر بیش از ۶۰ سال بوده و آن فرزند منحصر به یک دختر باشد.
۵ - زنانی که دارای فرزند تحت حضانت باشند.
۶ - زنانی که طبق گواهی پزشکی از نظر جسمی یا روحی قادر به انجام خدمات مذکور در این قانون نباشند.

‌مشمولان بند یک و دو و سه و چهار و پنج این ماده می‌توانند داوطلبانه خدمت کنند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶۰۴۰۸ در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه ‌یازدهم امرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی