‌قانون اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط‌ زیست

‌قانون اصلاح تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۴ مجلس سنا

‌ماده واحده - تبصره ماده ۲۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :

‌تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و اعضاء آنها و شرکتهای سهامی زارعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی به جای پنجاه درصد فقط بیست درصد‌هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه ‌یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌ رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


نیز نگاه کنید

ملی کردن آب‌های کشور و

انقلاب سفید