‌تصميم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به كابينه آقای فروغی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰
تصميم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به كابينه آقای فروغی ۶ شهریور ۱۳۲۰
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر
از چپ:نصر کفیل وزارت پیشه و هنر - گلشائیان وزیر دارایی - عامری وزیر کشور - سجادی وزیر راه - مرآت وزیر فرهنگ - سهیلی وزیر خارجه - آهی وزیر دادگستری - فروغی نخست‌وزیر - علم وزیر پست و تلگراف - وثیقی کفیل وزارت بازرگانی - علی معتمدی معاون نخست‌وزیر - وارسته معاون وازرت کشور

تصمیم قانون دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای فروغی - مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۲۰ ‌ مجلس شورای ملی در جلسه ششم شهریور ماه ۱۳۲۰ نسبت به کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر به اتفاق آراء حاضره رأی اعتماد داده است.

‌تصمیم بالا در جلسه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


هیات دولت آقای فروغی نخست وزیر

 • ‌پاورقی: در جلسه ۶ شهریور ماه ۱۳۲۰ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:

‌*- آقای محمدعلی فروغی (‌نخست وزیر)

 • - آقای مجید آهی (‌وزیر دادگستری)
 • - آقای علی سهیلی (‌وزیر امور خارجه)
 • - آقای ابراهیم علم (‌وزیر پست و تلگراف)
 • - آقای اسمعیل مرآت (‌وزیر فرهنگ)
 • - آقای دکتر محمد سجادی (‌وزیر‌راه)
 • - آقای جواد عامری (‌وزیر کشور)
 • - آقای سرلشگر احمد نخجوان (‌ کفیل وزارت جنگ)
 • - آقای صادق وثیقی (‌کفیل وزارت بازرگانی)
 • - آقای‌عباسقلی گلشاییان (‌کفیل وزارت دارایی)
 • - آقای مصطفی قلی رام (‌رییس کل کشاورزی).

‌ در جلسه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۲۰ آقای عباسقلی گلشاییان به وزارت دارایی معرفی شده‌اند

در جلسه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ هیأت دولت به شرح زیر‌معرفی شده است:

‌*- آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

 • - آقای مجید آهی وزیر دادگستری
 • - آقای علی‌اصغر حکمت وزیر پیشه و هنر
 • - آقای علی سهیلی وزیر امور‌خارجه
 • - آقای اسمعیل مرآت وزیر بهداری
 • - آقای دکتر محمد سجادی وزیر راه
 • - آقای عباسقلی گلشاییان وزیر بازرگانی و اقتصاد
 • - آقای سرلشگر احمد‌نخجوان وزیر جنگ
 • - آقای امان‌الله جهانبانی وزیر کشور
 • - آقای علی‌اکبر حکیمی وزیر کشاورزی
 • - آقای دکتر حسن مشرف نفیسی وزیر دارایی
 • -‌آقای حمید سیاح وزیر پست و تلگراف و تلفن
 • - آقای دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ.