‌تصميم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۱ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳
علی سهیلی

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر - مصوب ۲ اسفند ماه ۱۳۲۱

‌مجلس شورای ملی در جلسه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک برنامه کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر را با اکثریت عده حاضر (۸۹ ‌رأی از ۹۹ نفر عده حاضره) تصویب و در نتیجه به کابینه نامبرده ابراز رأی اعتماد نموده است.

‌این تصمیم در جلسه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر

‌برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر

‌که در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۱ در موقع معرفی کابینه قرائت شده است

‌برنامه دولت که بر حسب وظیفه باید به عرض و تصویب مجلس شورای ملی برسد بسیار مختصر است. زیرا که اوضاع و احوال عمومی به طوری‌روشن و احتیاجات و مشکلات به قدری معلوم است که حاجت به شرح و تفصیل نیست اصول وظائف هر دولت وطنخواه همان است که همواره در‌ضمن برنامه دولت‌ها در طول مدت دوره تقنینیه حاضر تقدیم مجلس شورای ملی شده است و مخصوصاً برنامه‌ای که دولت سابق این جانب در ۱۸ ‌اسفند ماه ۱۳۲۰ تقدیم داشت و به تصویب رسید شامل موادیست که اکنون نیز ضرورت تعقیب همان مواد را ایجاب می‌نماید.‌جنگ جهانگیر حوائجی‌برای مملکت ما پیش آورده که از یک سال قبل اصولاً تغییری در آنها حاصل نشده است و اقدام در رفع مشکلاتی که در نتیجه آن حوادث بروز کرده‌اکنون نیز اساس عمل دولت است و مخصوصاً اوضاع خواربار و مضیقه‌ای که از حیث امور معاش تمام افراد کشور را مبتلا ساخته است مستلزم توجه و‌اقدام فوری می‌باشد.

‌بنابراین برنامه خود را در این چهار ماده خلاصه و تقدیم می‌دارد:

۱ - اقدام سریع برای تأمین مواد غذایی که آناً مورد حاجت و نیاز عامه است و ایجاد وسائل مؤثر برای انتظام امر خواربار در سال آینده.
۲ - مجاهده از تنزل دادن هزینه زندگانی و مبارزه با غلاء و گرانی اجناس و اهتمام در تثبیت قیمتها.
۳ - اهتمام در اصلاحات لازم نسبت به مسائل اساسی مانند پیشرفت امور کشاورزی و بهداری و فرهنگ و رفع نواقص قوانین دادگستری و همچنین‌سعی در بهبود زندگانی مستخدمین دولت و کارگران و کشاورزان تأمین رفاهیت آنان با وضع قوانین و مقررات لازم.
۴ - حفظ و تحکیم مناسبات صمیمانه با دول دوست و همسایگان و مخصوصاً همکاری نزدیک با دول متفق ایران و دولت متحده امریکای شمالی و‌تضمین منافع طرفین را رعایت کامل مصالح کشور.

‌یقین دارد در این موقع که اوضاع اقتصادی و معاشی اهل مملکت دچار کمال مضیقه و نهایت شدت است با توجه خاص نمایندگان محترم تمام اهالی‌کشور نیز با دولت کمک و مساعدت خاصی مبذول خواهند نمود که اجراء برنامه فوق عملی شود.

‌و نیز اطمینان دارد که متفقین ما که روابط مستقیم و منافع مشترکشان با دولت ایران روزافزون است برای رفع مشکلات اقتصادی مخصوصاً امر خواربار‌همواره مساعدت سریع مؤثری خواهند نمود.

‌نخست‌وزیر - علی سهیلی

کابینه آقای سهیلی نخست وزیر

  • ‌پاورقی:

۱ - در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۱ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:

‌- آقای علی سهیلی (‌نخست‌وزیر) و (‌وزیر کشور)

- آقای محمد تدین (‌وزیر مشاور)

- آقای حسین سمیعی (‌وزیر مشاور)

- آقای امان‌الله اردلان (‌وزیر‌بهداری)

- آقای حکمت (‌وزیر دادگستری) - آقای محمود بدر (‌وزیر بازرگانی و پیشه و هنر)

- آقای سپهبد احمدی (‌وزیر جنگ)

- آقای هژیر (‌وزیر‌راه) - آقای ساعد (‌وزیر امور خارجه)

- آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی (‌وزیر فرهنگ)

- آقای نصرالله انتظام (‌وزیر پست و تلگراف)

- آقای صالح (‌وزیر‌دارایی)

- وزیر کشاورزی عنقریب تعیین و معرفی خواهد شد.

۲ - در جلسه ۶ اسفند ماه ۱۳۲۱ آقای زرین‌کفش به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده‌اند.

۳ - در جلسه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۲۱ آقای تدین به سمت وزارت خواربار معرفی شده‌اند.

۴ - در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۱ آقای هاشم صهبا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده‌اند.

۵ - در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۱ آقای احمد اعتبار به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.

۶ - در جلسه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۲ آقای زین‌العابدین رهنما به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شده‌اند.

۷ - در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۲۲ آقای محمود فاتح به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.

۸ - در جلسه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ آقای بیات به سمت وزارت دارایی معرفی شده‌اند.

۹ - در جلسه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ آقای محمدعلی همایونجاه به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده‌اند.

۱۰ - در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ آقای دکتر اقبال به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده‌اند.

۱۱ - در جلسه ۱۹ تیر ماه ۱۳۲۲ آقای حسین سمیعی به سمت وزارت کشور و آقای خلیل فهیمی به سمت وزارت مشاور معرفی شده‌اند.

۱۲ - در جلسه ۲۳ در جلسه ۲۳ تیر ماه ۱۳۲۲ آقای تدین به سمت وزارت مشاور معرفی شده‌اند.

۱۳ - در جلسه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۲۲ آقای محسن صدر به سمت وزارت دادگستری معرفی شده‌اند.

۱۴ - در جلسه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۲۲ آقای محمد وحید به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده‌اند.

۱۵ - در جلسه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ آقای سرتیپ انصاری به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.

۱۶ - در جلسه ۱۷ آبان ماه ۱۳۲۲ آقای دکتر مهیمن به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده‌اند.