New Server

‌تصميم قانونی دایر بر تصويب برنامه كابينه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزير

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر
از چپ:نصر کفیل وزارت پیشه و هنر - گلشائیان وزیر دارایی - عامری وزیر کشور - سجادی وزیر راه - مرآت وزیر فرهنگ - سهیلی وزیر خارجه - آهی وزیر دادگستری - فروغی نخست‌وزیر - علم وزیر پست و تلگراف - وثیقی کفیل وزارت بازرگانی - علی معتمدی معاون نخست‌وزیر - وارسته معاون وازرت کشور

‌تصمیم قانونی دایر بر تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر - مصوب اول مهرماه ۱۳۲۰


‌مجلس شورای ملی در جلسه اول مهر ماه ۱۳۲۰ برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر را تصویب نموده است.

‌این تصمیم در جلسه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


نگاه کنید به