گزارش هیات هشت نفری برای تغییر قانون اساسی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

گزارش هیات هشت نفری برای تغییر قانون اساسی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲

مذاکره و اعلام رای در فوریت اول طرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری

نایب رئیس - طرح مربوط بعده‌ای از آقایان نمایندگان قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد):

مجلس شورای ملی. برای اینکه گزارش هیئت هشت نفری برطبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مطرح و بصورت تصمیم قانونی درآید امضا کنندگان ذیل عین پیشنهاد آن هیئت را بصورت ماده واحده با قید سه فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آنرا داریم.
ماده واحده - نظرباینکه موافق اصل ۳۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده و طبق اصل ۴۴ متمم شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبری است و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم مسئولیت ادارات امور مملکتی بعهده وزار و هیئت دولت می‌باشد بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشگری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارت خانه‌های مربوطه بنام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفردا و مشترکا از عهده مسئولیت در مقابل مجلس شورای ملی برآیند. اخگر. پارسا. محمدحسین قشقایی. حاج سیدجوادی. دکتر سنجابی. شاپوری. دکتر ملکی. شبستری. دکتر معظمی. زیرک‌زاده. موسوی. میلانی. مهندس حسیبی. خسروقشقایی. اقبال. دکتر فلسفی. احمدرضوی. نجفی. انگجی. سیدباقرجلالی. مجدزاده. ذکایی. شهیدی. مدرس. خلخالی. دادور. کهبد. شهاب خسروانی. نریمان


منبع