گزارش روزنامه ناله ملت از جنگ کوی خیابان میان دولتیان و آزادی‌خواهان در روز ۸ اسفند ۱۲۸۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اصل دوم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - از استبداد صغیر تا فتح تهران

مجلس شورای کبرای دولتی

گزارش روزنامه ناله ملت از جنگ کوی خیابان میان دولتیان و آزادی‌خواهان در روز ۸ اسفند ۱۲۸۷[۱]

نخست گروهی از لشکریان دولت بر بالای ساری‌داغ آمده به سختی بسیار تیراندازی آغاز کردند، و از توپی که در برابر سنگرهای آزادیخواهان می‌داشتند پیاپی شلیک می‌کردند. آزادیخواهان با توپ پاسخ داده خمپاره نیز بکار می‌بردند. خود سالار به رزمگاه درآمده مایه‌ دلگرمی مجاهدان شدند. اینان دوسه‌بار شلیک به دشمن کرده نه‌تن از ایشان را به خاک انداختند. سپس آهنگ تاخت کرده به سوی فراز کوه که سنگر توپ نیز در آنجاست پیش رفتند و اندکی داشتند خود را به آنجا رسانند که ناگاه دولتیان شلیک کردند و یکی از پیشتازان آزادی به نام جعفر‌خان گلوله خورده بیفتاد. مجاهدان چون خود را در بیرون و دشمنان را در پناه سنگرهای استوار دیدند ناچار شده بازگشتند و سنگر بس استواری در دامنه‌ کوه ساری‌داغ پدید آورده دست دولتیان را از آنجا کوتاه کردند. از شگفتی‌هاست که سالار تنها دوتن را از دست داده و به یک کوهی که از هرباره بسیار ارجدار است دست یافته، و دشمنان را از دو سنگر پس‌نشانده، و این در سایه‌ پیروان فداکاری است که بر گرد سر می‌دارد.

منبع

  1. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ سیزدهم، بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ص. ۸۶۹