گروه فلسطین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی حزب توده

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی

گروه فلسطین با ایدئولوژی مارکسیستی به وسیله پاک نژاد از هموندان جبهه ملی دوم در سال ۱۳۴۷ بنیان شد. پاک نژاد به همراه دوستانش برآن شدند که برای آموزش چریکی به فلسطین بروند. نام گروه فلسطین از آنجا می‌آید. شمار هم‌بندان گروه فلسطین ۲۴ تن بود. این گروه قرار بود که اعضایش را از راه عراق به فلسطین بفرستد. احمد صبوری شناخته شده با نام احمد مائو از سوی گروه به عراق رفت و در بازگشت دستگیر شد. چند تن دیگر از هموندان گروه فلسطین به عراق گریختند و در آنجا ماندند و برنامه پارسی رادیو بغداد علیه ایران را اجرا می‌کردند.