گاهنامه خیانت - برنامه ویرانی کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سوقصدهای سیاسی در ایران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران
کنگره یا سمینار تاریخ دست‌آورد
سوءقصد به جان شاهنشاه ایران ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۴ کشته شدن دو افسر گارد جاویدان شاهنشاهی و دستگیری ۱۴ تن از دانشجویان تروریست مائوییست کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور
کنگره پنجم - اشتوتگارت دی ماه ۱۳۴۴ مبارزه پارتیزانی - نامه به مصدق، نامه به ۱۴ تروریست گروه نیکخواه و پیام کنفدراسیون به نیکخواه و منصوری و رسولی
کنفرانس دانشجویان چپ -عراق تیر ماه ۱۳۴۵ نخستین دیدار با خمینی در نجف - خمینی بر پایه اسلام همکار کنفدراسیون شد
سمینار گراتس - اتریش آذر ۱۳۴۵ جهان‌وطنی کمونیست‌ها و تنها راه رهایی، براندازی امپریالیسم و برقراری صلح در گیتی
کنگره ششم فرانکفورت دی ماه ۱۳۴۵ نامه به پرزیدنت آلمان در جلوگیری از سفر شاهنشاه به آلمان، چاپ فرتورهای دروغین مانند فرتوری از بم در ۱۰۰ سال پیش به نام اینجا تهران است
سمینار فلورانس فروردین ماه ۱۳۴۶ ایران باید همانند کوبا، الجزایر، ویتنام شود
سفر شاهنشاه به آلمان غربی خرداد ماه ۱۳۴۶ کشته شدن بنواونه زورگ از سوی جاسوس آلمان شرقی کارل هاینس کوراس
سمینار ششم - ریچیونه ایتالیا شهریور ماه ۱۳۴۶ اهمیت پروپاگاندا و آموزش در فرهنگ توده‌ای ابزاری برای از میان برداشتن اثرات فرهنگ استعماری
سمینار هفتم - لندن آبان ماه ۱۳۴۶ علیه دیکتاتوری ناسیونال فاشیستی حاکم بر سرنوشت ملت ایران از پای نخواهیم نشست
کنگره هفتم فرانکفورت دی ماه ۱۳۴۶ سازمان انقلابی حزب توده منشعب شد - کنگره در کشمکش فرورفت
کنگره جهانی ویتنام برلین بهمن ماه ۱۳۴۶ ویتنام نمونه حکومتی برای ایران - اهمیت انقلاب ویتنام و تاثیر آن در سرنوشت جنبش‌های آزادی‌بخش - نبرد ویتنام فاکتور مهم برای اتحاد همه نیروهای مترقی ضدامپریالیستی
کنگره هشتم - فرانکفورت اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ نامه مصطفی خمینی به کنفدراسیون - وعده پول و همکاری
کنگره نهم - کلن دی ماه ۱۳۴۷ بنیاد سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور - بریدن سیاست سازشکارانه و گزیدن راه انقلاب و مبارزه مسلحانه - نهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) دعوت حکومت شوروی از شاه ایران را به شدت محکوم می‌کند - تشکیل کمیته پنهانی ایران برای یافتن همدست در میان دانشجویان دانشگاه‌های ایران و ناآرام کردن دانشگاه‌ها - دستگیری گروه تروریستی بیژن جزنی و فرستادن وکیل و دیده‌ور برای محاکمه ۲۱ تن در میان آنها شیخ طالقانی (آیت الله)
سمینار یازدهم - آگسبورگ آلمان غربی خرداد ماه ۱۳۴۸ منظور از مبارزه علیه امپریالیست عبارت از مبارزه علیه امپریالیسم جهانی به رهبری ایالت متحده و سوسیال امپریالیسم شوروی است
دومین دیدار کنفدراسیون با خمینی شهریور ماه ۱۳۴۸ کنفدراسیون باید از روحانیون مبارز و مردم فلسطین پشتیبانی کند
کنگره دهم - کارلسروهه دی ماه ۱۳۴۸ نزدیکی ایران و شوروی و گشایش ذوب آهن ایران - کتک کاری بر سر رهبری کنفدراسیون - مرگ بر امپریالیسم امریکا و شوروی
آزادی پرویز نیکخواه از زندان زمستان ۱۳۴۸ پوزش از مردم ایران - پوزش بسیاری از دانشجویان پشیمان شده از مردم ایران - ایران پیشرفته پس از انقلاب شاه و مردم
کنگره یازدهم - فرانکفورت اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ ارتجاع و مرتجع یعنی کسانی که با کنفدراسیون نیستند - وضع ایران هولناک و مبارزه خلق‌ها باید انجام شود - اشغال سفارت خانه‌ها و کنسولگری‌های دولت شاهنشاهی ایران
اشغال کنسولگری ایران در مونیخ خرداد ماه ۱۳۴۹ دزدیدن پاسپورت‌ها و خراب کردن کنسولگری
اشغال سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو تیر ماه ۱۳۴۹ دزدیدن پاسپورت‌ها و ویران ساختن کنسولگری
اشغال سفارت ایران در وین آذر ماه ۱۳۴۹ دزدیدن پاسپورت و ویران سازی سفارتخانه
جنگ مسلحانه تروریست‌ها در سیاهکل ۱۱ بهمن ماه ۱۳۴۹ کشتن دو ژاندارم و رییس خانه انصاف سیاهکل - ربودن اسلحه‌های پاسگاه - کشتن ۶ افسر ژاندارمری و زخمی کردن ۱۱ تن
کنگره دوازدهم - فرانکفورت اسفند ماه ۱۳۴۹ هم سدایی همه گروه‌های کمونیستی در براندازی حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران - پروپاگاند برای جمهوری توده‌ای چین - کنفدراسیون مسئول گرفتن حق مردم ایران با جنبش‌های دانشجویی دموکراتیک و ضدامپریالیستی است. مبارزات کنفدراسیون در سوی فراهم ساختن حقوق صنفی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران است که از سوی رژیم نقض می‌شود.
دعوت جمهوری خلق چین از والاحضرت اشرف پهلوی بهار ۱۳۵۰ نامه سرگشاده کنفدراسیون به جمهوری کمونیستی چین
ترور سپهبد فرسیو ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ سپهبد فرسیو با شلیک پنج گلوله از سوی چریک‌های فدایی خلق جان باخت
برنامه ترور و خرابکاری در جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماه ۱۳۵۰ با آگاهی سازمان اطلاعات و امنیت کشور، بمبگذاری و مسموم کردن آب آشامیدنی و... بی کنش شد
کنگره سیزدهم - فرانکفورت دی ماه ۱۳۵۰ درد جانکاه کنفدراسیون از پیشرفت‌های ایران - آغاز جنگ‌های چریکی
بمبگذاری در فروشگاه کوروش ۱۸ امرداد ماه ۱۳۵۱ سازمان مجاهدین خلق - تروریست مجاهد محمد حسین مشارزاده مهرابی کشته شد
ترور سرتیپ طاهری ۲۲ امرداد ماه ۱۳۵۱ از سوی سازمان مجاهدین خلق تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق سرتیپ طاهری را با شلیک سه گلوله کشتند
کنگره چهاردهم - فرانکفورت ۱۴ دی ماه ۱۳۵۱ پیام کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور به خمینی
برنامه ربودن علیاحضرت شهبانو و ولیعهد ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۲ منوچهر مقدم سلیمی از گروه نیکخواه و شکوه میرزادگی و ۱۰ تن دیگر دستگیر شدند
کنگره پانزدهم - فرانکفورت ۱۲ دی ماه ۱۳۵۲ پیام مجاهدین خلق به کنفدراسیون و پیام درود کنگره پانزدهم به مجاهدین خلق
اشغال سفارت ایران در بروکسل ۱۹ فروردین ماه ۱۳۵۳ پایین آوردن فرتور شاهنشاه و بالابردن فرتور گلسرخی و کرامت دانشیان دو تروریست آدم ربا
اشغال سفارت ایران در لاهه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۵۳ پایین آوردن فرتور شاهنشاه و بالابردن فرتور گلسرخی و کرامت دانشیان دو تروریست آدم ربا
اشغال سفارت ایران در استکهلم ۱۹ فروردین ماه ۱۳۵۳ پایین آوردن فرتور شاهنشاه و بالابردن فرتور گلسرخی و کرامت دانشیان دو تروریست آدم ربا
کنگره شانزدهم - فرانکفورت ۱۸ دی ماه ۱۳۵۳ هم‌آوازی در بدنام کردن رژیم و براندازی مشروطه شاهنشاهی از ایران
کنگره هفدهم فرستادن کنفدراسیونی‌ها برای آموزش تروریستی به فلسطین و یمن جنوبی و لیبی - اشغال سفارت‌های ایران در اروپا
اشغال سفارت ایران در لندن خرداد ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی دزدیدن پاسپورت‌های ایرانی برای رفت و آمد تروریست‌های ایرانی و خارجی برای دیدن دوره‌های تروریستی در لبنان، لیبی، کوبا، آلبانی، فلسطین و چند کشور وامانده دیگر.
اشغال آژانس خبرگزاری پارس در پاریس بهمن ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی دزدیدن پاسپورت‌های ایرانی
اشغال سفارت ایران در بن آلمان غربی بهمن ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی دزدیدن پاسپورت‌های ایرانی
اشغال سفارت ایران در ژنو ۲۵۳۴ شاهنشاهی دزدیدن پاسپورت‌های ایرانی
کنگره هجدهم ۲۵۳۵ شاهنشاهی ترور و بمبگذاری در سراسر کشور در سال‌های ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۳ ، ۲۵۳۴ شاهنشاهی، ۲۵۳۵ شاهنشاهی، ۲۵۳۶ شاهنشاهی
محاکمه تروریست‌های سازمان انقلابی حزب توده عباس ملکزاده میلانی و همدستانش ۲۰ تا ۲۳ فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی تروریست‌ها به اعدام و زندان محکوم شدند ولی در ۴ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی آزاد شدند!؟
آزاد ساختن ۳۴۳ زندانی ضد امنیتی ، تروریست‌های مجاهد و چریک فدایی و اسلامی ۲۸ امرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی چرا تروریست‌هایی که باید اعدام می‌شدند، چند دهه زندانی گرفتند و سپس آنها را پس از اندک زمانی آزاد کردند چه کسی نام این کسان را روی میز آریامهر نهاد؟
به آتش کشیدن سینما نیاگارا خیابان شاه ۱۹ شهریور ماه ۲۵۳۶ تروریست‌های اسلامی و چریک‌های فدایی و مجاهدین سینما نیاگارا در خیابان شاه را ساعت ۲۰ و سی دقیقه به آتش کشیدند.
سوءقصد تروریست‌های کنفدراسیون دانشجویی به جان والاحضرت اشرف ۲۳ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی سه تن از تروریست‌های کنفدراسیون به جان والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی در جنوب فرانسه سوءقصد کردند. تروریست‌ها با کُلت‌های بزرگ دُور خودروی شاهدخت اشرف پهلوی را گرفتند و تیراندازی کردند. بانو فروغ خواجه نوری در دم جانسپرد و راننده خودرو زخمی شد.
آتش زدن کارخانه‌ها و بازار قزوین و تهران ۶ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی تروریست‌ها کارخانه ریسندگی « پرنخ » قزوین را به آتش کشیدند و بیش از ۵ میلیون تومان خسارت به بار آورد. در دومین آتش سوزی دو مغازه در بازار « وزیر» قزوین به آتش کشیده شد هم چنین بازار بزرگ تهران در سبزه میدان به آتش کشیده شد، بیش از ۱۵ تن زخمی شدند و دچار سوختگی شدند و چهار آتش نشان زیر آوار جان باختند. بیش از ده تیمچه و دالان سوخت و میلیون‌ها تومان زیان وارد شد. آتش دیگری در بازار بزرگ سبزه میدان و بخشی از تیمچه حاجب الدوله، پاساژ حکیم و تیمچه بهرام و چند تیمچه دیگر خاکستر شدند.
ربودن رییس اتحادیه کارفرمایان آلمان غربی ۱۵ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی ربودن و کشتن هانس مارتین شلایر رییس اتحادیه کارفرمایان آلمان غربی از سوی تروریست‌های فراکسیون ارتش سرخ همدستان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ۱۵ شهریور ۲۵۳۶ شاهنشاهی
ربودن هواپیمای لوفت هانزا ۲۲ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور همدستان فراکسیون ارتش سرخ آلمان غربی که پاسپورت‌های ایرانی که از کنسولگری شاهنشاهی در ژنو دزدیده بودند را میان تروریست‌های فلسطینی و آلمانی پخش کردند تا با این پاسپورت‌ها آزاد به دیگر کشورها سفر کنند.
آزاد ساختن ۱۳۱ زندانی ضد امنیتی ، تروریست‌های مجاهد و چریک فدایی و اسلامی به مناسبت زادروز شاهنشاه ۴ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی چرا تروریست‌هایی که باید اعدام می‌شدند، چند دهه زندانی گرفتند و سپس آنها را پس از اندک زمانی آزاد کردند چه کسی نام این کسان را روی میز آریامهر نهاد؟
آزاد ساختن ۱۴۸ زندانی ضد امنیتی ، تروریست‌های مجاهد و چریک فدایی و اسلامی ۴ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی چرا تروریست‌هایی که باید اعدام می‌شدند، چند دهه زندانی گرفتند و سپس آنها را پس از اندک زمانی آزاد کردند چه کسی نام این کسان را روی میز آریامهر نهاد؟
شکستن شیشه‌های سینما کاپری ۱۱ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی ساعت ۱۱ بامداد هنگامی که فیلم به نمایش درآمد و تماشاچیان درون سالن سینما نشسته بودند، نزدیک به سی تا چهل جوان در یک چشم بر هم زدن جلوی سینما کاپری گِرد آمدند و با سنگ‌هایی که در جیب‌های خود داشتند، شیشه‌های سینما را خرد کردند و ناگهان پراکنده شدند.
آتش زدن سینما بلوار ۱۵ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی تروریست‌ها ساعت ۳ بامداد شیشه‌های سینما بلوار را شکستند و سینما را به آتش کشیدند.
اخطارنامه تروریست‌های اسلامی به دختران دانشگاه تهران ۱۷ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی دانشجویان اسلامی دختران دانشگاه تهران را فاحشه خواندند و تهدید به مرگ کردند
آتش زدن شهر صنعتی البرز در ۱۰ کیلومتری قزوین ۴ فروردین ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی کارخانه پارچه بافی "نیتینگ" و دو انبار بزرگ این کارخانه سوخت. میلیون‌ها متر پارچه، صدها عدل پارچه نخی و پشمی، ۳۰ دستگاه ماشین حمل کالا، ۵ کامیون، ۶ خودروی بنز خاور و چندین دستگاه ماشین‌های صنعتی سوخت
آتش ردن بانک سپه قزوین و بانک ایرانشهر و صادرات ۷ فروردین ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی چریک‌های فدایی، مجاهدین و توده‌ای‌ها و دیگر گروهک‌های تروریستی مسلح با پرتاب کوکتل مولوتف و دیگر مواد آتش‌زا در قزوین شیشه‌های بانک‌های ایرانشهر و صادرات شکستند و به آتش کشیدند و بانک سپه قزوین را آتش زدند
ویران سازی بابل ۷ فروردین ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی پنجاه تن ماسکدار در خیابان فرح اعلامیه‌های ضد دولت پخش کردند و شیشه‌های بانک‌های بازرگانی، صادرات و ساختمان حزب رستاخیز ملت ایران را شکستند.
یورش به بانک صادرات تهران هفتم فروردین ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی شیشه‌های بانک صادرات ایران در خیابان فرح‌آباد ژاله را خُرد کردند
آتش زدن سینما بیتا کاشان ۸ فروردین ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی تروریست‌ها پیت‌های بنزین به در ورودی سینما بیتا پرتاب کردند ولی با کوشش کارکنان سینما و ماموران انتظامی آتش به داخل سینما کشیده نشد
یورش به شهرداری منطقه ۳ و ۴ ۸ فروردین ماه ۲۵۳۷ انیرانیان با سنگ و کوکتل مولوتف به شکستن شیشه و آتش زدن شهر پرداختند
آتش زدن سینما رکس آبادان ۲۸ امرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی سوزاندن بیش از ۴۴۴ تن ایرانی