کیش شخصیت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جبهه ملی ضد انقلاب

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

ناهمسانی شناختی

کیش شخصیت[۱] - کیش شخصیت پدیده‌ای است که در آن یک شخص با استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی از خود وجه‌ای همگانی، آرمانی و قهرمانانه‌ای نشان می‌دهد. این پدیده با استفاده از به نیکویی ستودن، به یزرگی یاد کردن، گرامی داشتن، ارج نهادن، و ستایش در رسانه‌ها و هم‌چنین فراهم آوردن فرامونی (فضا - جو ) که در آن شخص هیچگاه پاسخگو نیست زیرا که او هیچگاه اشتباه نمی‌کند بوجود می‌آید. کیش‌های شخصیت بیشتر در حکومت‌های تمامیت‌خواه و غیر مردم‌سالاری بر پا می‌شوند.

رویهم رفته کیش شخصیت به معنای پرستش شخصیت، و القای شخصیت آزاده و مردمی در فردی که خود را دور از کژی ها و نادرستی ها به دیگران می شناساند و معتقد است هر اشتباهی از سوی آدمی، از کوچکی و نادانی او سرچشمه می گیرد.

کیش شخصیت در سه گام فرم داده می‌شود:

۱- برگزیدن و پرورش یک فرد
۲- پذیراندن و قبولاندن آن فرد به همگان
۳- سرکوب مخالفان

واژه کیش شخصیت را خروشچف را برای نخستین بار در فوریه ۱۹۵۶ بکار برد.

ویژگی‌های فردی که برگزیده می‌شود:

۱- آنچه را که می‌گوید زیر پرسش برده نشود زیرا که وی هیچگاه اشتباه نمی‌کند.
۲- اگر فردی در مخالفت گفت زیر پیگرد قرار می‌گیرد و حتی با زندان ، ناپدید شدن وی، و کشته شدن برای آنچه که گفته است می‌پردازد
۳- دربرابر این فرد می‌باید فروافتاده و تسلیم بود و هرچه که وی می‌گوید باید پذیرفته شود.
۴- در همه جا می‌باید پر از عکس‌ها و شعارها و کتابچه و دفترچه‌هایی که در شکوه و عظمت شخصیت این فرد است باشد. مانند بکار بردن جمله هایی آفتاب آمد دلیل آفتاب
۵- خیابان‌ها، کوچه‌ها و جاهای همگانی را به نام این فرد نامیدن
۶- پیوند دادن این فرد با بخش‌هایی از زندگی وی که پر از دروغ و گزافه گویی است. مانند زندگینامه مصدق و نوشتارهای حزب توده و جبهه ملی ، یا از خمینی یک آخوند هندی تبار ، امام بزرگوار شیعیان ساختن که با کمک یک توطئه بین المللی، حکومت اسلامی در کشور ایران برپاکرد.

منبع

  1. Cult of Personality