کتاب مردان خود ساخته

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
به سوی تمدن بزرگ محمدرضا شاه پهلوی

نوشتارها و کتاب‌های محمدرضا شاه پهلوی'

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

کتاب مردان خود ساخته، زندگی‌نامه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ، نگاشته شده به وسیله اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی در ۴ فروردین ماه ۱۳۳۵ به چاپ رسید.